Beoordelingskader betreden woning op grond van artikel 9 Opiumwet

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grond- en mensenrechten van burgers, zoals het huisrecht en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, worden gerespecteerd. Dit betekent dat een overheidsinstantie niet zonder toestemming van de bewoner een woning mag binnengaan en de persoonlijke levenssfeer mag aantasten, behalve in bij de wet bepaalde gevallen.

Wetgeving

De politie mag op basis van artikel 9, eerste lid, van de van de Opiumwet een woning betreden als redelijkerwijze vermoed kan worden dat er sprake is van een overtreding van de Opiumwet. Enkele vormvoorschriften (bijvoorbeeld de schriftelijke machtiging tot binnentreden) zijn geregeld in de Algemene wet op het binnentreden. Met redelijkerwijs vermoeden wordt naar analogie van artikel 27 van het Wetboek van strafvordering  bedoeld een vermoeden, dat steunt op feiten of omstandigheden die naar objectieve maatstaven redelijk zijn.

Vooropgesteld wordt dat een verdenking van overtreding van de Opiumwet kan worden aangenomen op basis van anoniem aan de politie verstrekte informatie (Hoge Raad 29 november 2011, LJN BP8497), welke informatie ook vervat kan zijn in een melding aan de (R)CIE. Dit impliceert echter niet dat een anonieme melding per definitie steeds voldoende verdenking oplevert. Informatie van de CIE, die als betrouwbaar is beoordeeld, kan op zichzelf een verdenking opleveren. Het is wel van belang dat de informatie voldoende concreet en specifiek is. In een rapporten van de Nationale ombudsman is geoordeeld dat alleen een anonieme melding (rapport 20080261) of alleen een positieve warmtemeting (rapport 20070331) niet voldoende was voor een redelijk vermoeden van overtreding van de Opiumwet op basis waarvan de betrokken woning kon worden binnengetreden. Als de politie de anoniem verkregen informatie verifieert door middel van verder onderzoek kan dat voldoende zijn voor een verdenking van overtreding van de Opiumwet.

< Terug naar Meer informatie "binnentreden"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden