Onvoldoende verdenking hennepkwekerij na anonieme melding

Geplaatst op: 08 april 2015

In de onderhavige zaak had de hulpofficier van justitie een machtiging tot binnentreden afgegeven na een enkele anonieme melding dat er in het pand een hennepkwekerij met 3000 planten zou zitten. Later werd bekend dat ook mutatieberichten over eerdere hennepkwekerijen op die locatie aanwezig waren, maar die naderhand bekend geworden informatie kon niet bijdragen aan het redelijk vermoeden van schuld voordat de machtiging werd afgegeven. Aldus oordeelde het Hof Leeuwarden in de uitspraak van 12 maart 2010, ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7458 dat er sprake was van onrechtmatig verkregen bewijs dat niet gebruik mocht worden. Dit resulteerde in een algehele vrijspraak voor de verdachte.

Lees meer >


Huiszoeking onrechtmatig na onvoldoende reden onderzoek hennepkwekerij

Geplaatst op: 08 april 2015

Een bijzondere zaak waarbij de politie de woning van de verdachte is binnengegaan zonder dat zij echt een redelijke verdenking hadden. Blijkens de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, van 15 april 2014, @ had de politie zonder enige aanleiding een warmtemeting gedaan en daarna kwam pas een anonieme melding binnen over een hennepkwekerij. De politie was op grond hiervan met een machtiging de woning binnengetreden voor een huiszoeking vanwege de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij. Het hof oordeelde dat het binnentreden en daarmee ook  de huiszoeking onrechtmatig waren, met tot gevolg dat alles wat in de woning was aangetroffen, moest worden uitgesloten van het bewijs. De verdachte werd om die reden vrijgesproken.

Lees meer >


Onduidelijkheid over welke hulpofficier van justitie machtiging tot binnentreden woning heeft afgegeven; bewijsuitsluiting

Geplaatst op: 23 april 2014

Soms is het ook mogelijk om met succes de rechtmatigheid van een door een hulpofficier van justitie afgegeven machtiging tot binnentreden van een woning aan te vechten. Zo ook in een strafzaak die speelde bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 27 februari 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ2587. In deze zaak bleek de machtiging door meerdere personen te zijn geschreven, althans waren er meerdere handschriften te lezen op de machtiging. De hulpofficier van justitie, wiens naam op de machtiging stond vermeld, werd daarop door het hof als getuige hierover gehoord, maar hij kon zich niets meer van deze machtiging herinneren. Hij kon dus ook niet zeggen van wie de andere handschriften waren. Hierdoor bestond er volgens het hof onvoldoende zekerheid dat de machtiging (volledig) door een hulpofficier van justitie was ingevuld, zoals de wet dat vereist, reden waarom het hof het binnentreden van de woning als onrechtmatig heeft aangemerkt, en alle door dit verzuim verkregen bewijzen heeft uitgesloten.

Lees meer >


Geen dringende noodzaak voor binnengaan huis 5 weken na eerste bevindingen

Geplaatst op: 23 april 2014

In deze zaak werd er op 2 februari 2012, tijdens een actiedag van de politie, door de TASK FORCE een hennepkwekerij aangetroffen in een huis in Enschede. De politie had op 27 december 2011 (37 dagen eerder; 5 weken!) een henneplucht geroken toen zij na de melding bij het huis aankwamen. Ook hoorden zij een zoemend geluid en constateerden zij dat de ramen en deuren goed waren afgesloten en donker waren gemaakt. Dit was de reden om ook dit huis tijdens de actiedag mee te nemen. Op 1 februari 2012 werd daartoe door de hulpofficier van justitie een machtiging afgegeven om tijdens de actiedag zonder toestemming van de bewoner de woning binnen te gaan. Op zich is dit volgens de regels, zij het niet dat er een behoorlijk lange tijd zit tussen de eerste melding, en het betreden van de woning tijdens de actiedag. En dat vond de politierechter bij de rechtbank Overijssel ook; hij vond de periode te lang, en oordeelde dat er toen geen dringende noodzaak meer bestond om het huis zonder toestemming van de bewoner te betreden (Rb Overijssel, 11 juni 2013, parketnr 08/720677-12, NbSr 2013, 385).

Lees meer >


Beoordelingskader betreden woning op grond van artikel 9 Opiumwet

Geplaatst op: 23 maart 2014

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat grond- en mensenrechten van burgers, zoals het huisrecht en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, worden gerespecteerd. Dit betekent dat een overheidsinstantie niet zonder toestemming van de bewoner een woning mag binnengaan en de persoonlijke levenssfeer mag aantasten, behalve in bij de wet bepaalde gevallen.

Lees meer >


Alleen bewoner kan toestemming verlenen om binnen te treden

Geplaatst op: 04 maart 2014

Alleen de bewoner kan toestemming verlenen om een woning te betreden, en niet dus een ander die toevallig in de woning verblijft, of een ex, waar het gaat om een woonboerderij waar zij zelf niet meer woonachtig was. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Holland, 4 maart 2013, ECLI:NL:RBNNE:2014:1087.

Lees meer >


Aparte manier van reageren is onvoldoende voor verdenking hennepplantage

Geplaatst op: 24 februari 2014

Voor het kunnen binnentreden en een huiszoeking moet er een voldoende verdenking bestaan. Er moet sprake zijn van een redelijk vermoeden van schuld dat er in de woning een overtreding van de Opiumwet plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan een enkele MMA-melding voldoende zijn, maar meestal is er nodig voor een verdenking op basis waarvan de woning kan worden binnengetreden. In een niet gepubliceerde uitspraak van de politierechter Maastricht van 19 oktober 2011, parketnummer 03/830143-11, lezen we dat een aparte manier van reageren op een verzoek van de politie om binnen te mogen kijken, niet voldoende is voor een redelijk vermoeden van schuld.

Lees meer >


Ook slechts zoekend rondkijken toegestaan na toestemming binnentreden

Geplaatst op: 24 februari 2014

Ook in het geval dat door de bewoner van een woning toestemming aan de politie wordt gegeven om de woning binnen te treden, is het de politie hoogstens toegestaan in die woning zoekend rond te kijken, en bestaat er nog geen doorzoekingsbevoegdheid. Het is de politie dan niet toegestaan om kasten te openen, zoals een kunstof kast (Casa Box), een afgesloten koelbox en een emmer. Dit werd nog eens bevestigd in een niet gepubliceerd arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 26 januari 2012, parketnummer 20/004651-10. In deze zaak werd de verdachte vrijgesproken omdat er sprake was van het onrechtmatig openen van deze kast, emmer en koelbox.

Lees meer >


Bijzondere eisen voor toestemming binnentreden

Geplaatst op: 21 februari 2014

Er worden hoge eisen gesteld voor het met toestemming van de bewoner binnentreden van een woning. Tegenwoordig wordt niet zonder meer aangenomen dat door de bewoner rechtsgeldig en toereikend toestemming is gegeven voor dat binnentreden. Dus ook wanneer in het proces-verbaal van de politie wordt aangegeven dat er toestemming is gegeven, is het belangrijk dat zorgvuldig wordt nagegaan of aan alle vereisten is voldaan. Wanneer dat niet het geval is, kan worden bepleit dat er sprake is van onrechtmatig binnentreden, met bewijsuitsluiting tot gevolg.

Lees meer >


Blokmeting biedt geen grondslag voor huiszoeking

Geplaatst op: 21 februari 2014

Een blokmeting is een van meting naar de verhoogde capaciteit het elektriciteitsnetwerk binnen een bepaald huizenblok. Een blokmeting wordt vaak door de netbeheerder uitgevoerd, op verzoek van de politie, nadat er een anonieme melding is gedaan van de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij. Het resultaat van de blokmeting wordt dan gebruikt om op vervolgens op grond van de Opiumwet een huiszoeking te doen, maar dit is niet altijd terecht.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden