Geen vergoeding voor kosten gemaakt in opdracht voor politie

De netbeheerder kan als benadeelde partij schadevergoeding vorderen voor de gestolen elektriciteit, maar ook de andere kosten die verband houden met deze diefstal. Soms probeert de netbeheerder ook de kosten vergoed te krijgen die gemaakt zijn in opdracht van en ten behoeve van het opsporingsonderzoek van de politie, zoals bij de schadeposten vooronderzoekskosten netmeting en netwerkkosten. Dit is echter niet terecht, zoals ook volgt uit een uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, van 16 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA0715.

Het gerechtshof overwoog in deze uitspraak als volgt:

“Het hof zal de vordering afwijzen voor zover deze betrekking heeft op kosten die door Enexis gemaakt zijn in opdracht van de politie Kerkrade in het kader van het opsporingsonderzoek. Dergelijke kosten plegen niet op individuele burgers te worden afgewenteld. Door inschakeling van de -mogelijke- benadeelde in het opsporingsonderzoek, welke benadeelde die kosten vervolgens via privaatrechtelijke weg op de verdachte tracht te verhalen, wordt op onaanvaardbare wijze deze dit uitgangspunt doorkruist. De in het voegingsformulier onder punt 3 en 4 vermelde vooronderzoekskosten netmeting en netwerkkosten elektriciteit, tezamen € 561,11, merkt het hof aan als kosten ten behoeve van het opsporingsonderzoek. Het hof zal deze posten dan ook afwijzen”

In de uitspraak van Rechtbank Limburg van 16 juli 2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:4262 heeft de rechtbank dit voor wat betreft de vooronderzoekskosten netmeting bevestigd, maar de rechtbank overweegt de netwerkkosten, uurtarief inspecteur, en administratiekosten wel voor schadevergoeding in aanmerking komen.

De rechtbank overwoog als volgt:

Door de raadsvrouw zijn enkele posten van de vordering betwist. Zij heeft in dat verband gewezen op een arrest van het hof te ’s-Hertogenbosch, gepubliceerd onder LJN-nummer CA0715. Uit dit arrest kan worden opgemaakt dat kosten die gemaakt worden in opdracht van de politie in het kader van het opsporingsonderzoek naar de strafbare feiten, niet op individuele burgers afgewenteld kunnen worden in het kader van een civiele vordering in het strafproces. Deze kosten dienen ten laste te komen van de Staat en niet ten laste van een verdachte.

De rechtbank onderschrijft dit uitgangspunt. Zij heeft echter ook acht geslagen op het uitgangspunt dat een benadeelde partij kosten mag vorderen als rechtstreekse schade, indien deze noodzakelijk waren om het gepleegde feit aan het licht te brengen, zoals door de Hoge Raad bepaald in haar arrest van 22 april 2008 (gepubliceerd onder LJN-nummer BB7077).

Ook redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter beperking van de schade komen voor vergoeding in aanmerking op basis van artikel 6:96, lid 2 BW. De door Enexis B.V. gevorderde posten netwerkkosten (welke niet verward dienen te worden met netmetingskosten, die wel gemaakt worden in het kader van het opsporingsonderzoek), uurtarief inspecteur en administratiekosten zijn voor de rechtbank kosten die deze benadeelde partij niet primair heeft gemaakt in het kader van haar samenwerking met de politie ten behoeve van de opsporing en bestrijding van hennepteelt, maar (hoofdzakelijk) om de omvang van de schade te kunnen bepalen die zij ten gevolge van het illegaal afnemen van energie heeft geleden. Deze kosten acht de rechtbank ook redelijk en redelijkerwijs noodzakelijk om de omvang van de schade vast te kunnen stellen. Derhalve hebben deze kosten te gelden als rechtstreeks gevolg van het bewezen verklaarde en de rechtbank zal deze posten eveneens toewijzen, te vermeerderen met de wettelijke rente.”

 

< Terug naar Meer informatie "diefstal elektriciteit"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden