Diefstal stroom bij hennepkwekerij niet te snel aannemen

Geplaatst op: 06 september 2021

Het argument dat diefstal van stroom bij een hennepkwekerij gangbaar is, is onvoldoende voor een bewezenverklaring van die diefstal (ECLI:NL:HR:2020:1371).


Pas diefstal elektriciteit bij daadwerkelijk verbruik

Geplaatst op: 24 januari 2016

Van diefstal van elektriciteit is pas sprake bij daadwerkelijk verbruik van de in de woning aanwezige apparaten en/of een hennepkwekerij. In de uitspraak van de Hoge Raad van 24 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3361 ging het om de bewoners van een pand die waren afgesloten van gas en elektriciteit vanwege een betalingsachterstand en die zelf de aansluitingen illegaal hadden ‘hersteld’, maar deze jurisprudentie is ook onverkort van toepassing in de situatie dat er wel een (in aanbouw zijnde) hennepkwekerij in de woning wordt aangetroffen, maar wanneer die hennepkwekerij nog niet in gebruik is genomen. Het enkele feit dat dan de aansluiting wel buiten de meter om is aangelegd, is onvoldoende voor de vaststelling dat er sprake is van diefstal van elektriciteit. Vrijspraak dient dan te volgen.

Lees meer >


Netverlies netbeheerder; gemiddelde inkoopprijs bij berekening schade

Geplaatst op: 24 november 2014

Netverlies bestaat voor de Netbeheerder uit twee componenten: de technische netverliezen en de administratieve netverliezen. De omvang van het netverlies wordt vastgesteld door de hoeveelheid elektrisch vermogen te meten die enerzijds op het elektriciteitsnetwerk wordt ingevoed en anderzijds van het elektriciteitsnet wordt afgenomen. Het verschil is het totaal aan netverlies.

Het technische netverlies is de energie de verloren gaat tijdens het transport van de elektriciteit. Dit type netverlies uit zich in de vorm van het warm worden van elektriciteitskabels.

Het verschil tussen het berekende technische netverlies en het totale netverlies wordt het administratieve netverlies genoemd. Deze categorie wordt mede veroorzaakt door elektriciteitsdiefstal.

In de systematiek van de elektriciteitsmarkt (weergegeven in de Netcode, Systeemcode en Meetcode) wordt het netverlies als “verbruik” aan de netbeheerder toegerekend. De netbeheerder wordt geacht de elektriciteit ter dekking van net netverlies zelf in te kopen bij een leverancier of handelaar op de elektriteitsbeurs (APX). De kosten voor het netverlies komen daarmee voor rekening van de regionale netbeheerder. Op basis van jaarlijkse prognoses kopen de regionale netbeheerders hun geprognosticeerd netverlies in bij genoemde handelaren/leveranciers.

Door de omvang van het netwerk van de netbeheerders behoren zij tot de grootste verbruikers/partijen op de elektriciteitsmarkt. Zij kunnen daardoor voor zichzelf tegen gemiddeld langere prijzen elektriciteit inkopen dan kleinere partijen. Bovendien kopen de netbeheerders deze elektriciteit niet in om hiermee als tussenhandelaar of leverancier aan derden (consumenten en grootverbruikers) bedrijfswinsten te maken. De inkoopprijzen van de elektriciteit liggen daardoor gemiddeld lager dan de tarieven die leveranciers aan consumenten en grootverbruikers rekenen. Omdat de inkooptarieven gedurende een periode van energiediefstal variabel kunnen zijn, wordt in de fraudefactuur gerekend met een gemiddelde inkoopprijs.

Het is echter wel noodzakelijk dat u goed oplet dat u niet het consumententarief betaalt, doch enkel het (gemiddelde) inkooptarief van de netbeheerder.


Opnieuw aansluiten meter na hennepkwekerij / afwijzing vordering Enexis

Geplaatst op: 20 juli 2014

Wanneer u een ruimte hebt verhuurd aan derden, en later blijkt dat in die ruimte een hennepkwekerij was geplaatst, waarbij de elektriciteit illegaal werd afgenomen, zal de netwerkbeheerder (bijv. Enexis) de meter meenemen. U krijgt de meter pas terug wanneer alle kosten zijn betaald. Toch is deze eis niet altijd redelijk wanneer u verder niets met de hennepkwekerij te maken hebt gehad.

Schending zorgplicht

Tussen de klant en de energieleverancier bestaat een overeenkomst op basis waarvan de elektriciteit wordt geleverd. Wanneer later blijkt dat de elektriciteit buiten de meter om is afgenomen, levert dit een schending van de zorgplicht van de klant, als afnemer, op.
Zo volgt ook uit een uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 27 september 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BT6277, waarin het hof het volgende overwoog:

“Als contractuele wederpartij heeft [X.] jegens Essent een zorgplicht, op grond waarvan hij ervoor moet waken dat er geen ongeoorloofde handelingen worden verricht met de aansluiting, zoals het verbreken van de zegels, en geen elektriciteit wordt afgenomen zonder dat dit door de meter kan worden geregistreerd.”

Tegenbewijs mogelijk

In die zaak had de klant aangevoerd dat:

a) hij was niet op de hoogte van de hennepkwekerij (achter een blinde muur) en kon daarvan ook niet op de hoogte te zijn omdat er sprake was van normale bedrijvigheid overdag waarbij dozen en pallets zichtbaar waren, er geen opvallende bedrijvigheid in de avond was en er geen sprake was van afgeplakte ramen e.d.;
b) bij het sluiten van de huurovereenkomst heeft [X.] naast een uittreksel van de Kamer van Koophandel de identiteit van de onderhuurder gecontroleerd aan de hand van paspoortcontrole (in tegenstelling tot wat Essent stelt, zijn de ondertekende overeenkomst, het uittreksel en de kopie van het gecontroleerde paspoort door [X.] overgelegd als producties 8, 9 en 10 in eerste aanleg);
c) de hoofdmeter was gesitueerd in een later afgebakende bedrijfsruimte van een andere onderhuurder en was afsluitbaar;
d) [X.] nam regelmatig (elke 2 à 3 weken) de meterstanden op;
e) aan de aansluiting en meter waren geen onregelmatigheden zichtbaar, zoals ook volgt uit de controle door een medewerker [B.]t op 27 maart 2007.”

Het hof oordeelde dienaangaande als volgt over:

“Vaststaat dat de elektriciteitsaansluiting op naam van de eenmanszaak van [X.] is gemanipuleerd en dat buiten de meter om elektriciteit is afgenomen door een onderhuurder van [X.]. Deze feiten brengen mee dat [X.] in beginsel zijn zorgplicht jegens Essent heeft geschonden en aansprakelijk is voor de door Essent geleden schade. [X.] kan echter tegenbewijs leveren tegen dit vermoeden door aannemelijk te maken dat hij voldoende invulling heeft gegeven aan voornoemde zorgplicht.
8.2.5. Het hof is van oordeel dat indien voldoende aannemelijk wordt dat [X.] datgene heeft gedaan wat door hem is gesteld, hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht en niet aansprakelijk is jegens Essent voor de, via de aansluiting op naam van zijn eenmanszaak, illegaal afgetapte elektriciteit en andere door Essent gevorderde schade.

8.2.6. Daarbij merkt het hof op dat met betrekking tot de vaststelling van de identiteit van zijn onderhuurder en diens bedrijvigheid voldoende vaststaat dat [X.] de benodigde zorg heeft betracht. Het hof is van oordeel dat de zorgplicht jegens Essent niet zo ver reikt dat [X.], zolang er geen aanleiding bestond tot enig vermoeden van een hennepkwekerij, daadwerkelijk achter de blinde muur had moeten controleren.

en

“Het aanbrengen van de illegale aftakking en de aansluiting op de installatie kan binnen kortere tijd zijn gerealiseerd, gelet op de geringe werkzaamheden die daarmee gepaard zullen zijn gegaan. Dit betekent dat er niet vanuit kan worden gegaan dat [appellant] dit moet hebben gemerkt.
Volgens Essent moet de illegale aansluiting in de eerste helft van februari 2007 zijn gerealiseerd. Wat daarvan zij, dat impliceert nog geen onzorgvuldig handelen. Van een zorgvuldig gebruiker van een elektriciteitsaansluiting kan wel verwacht worden dat hij – bij verbouwingswerkzaamheden – binnen afzienbare tijd maatregelen treft om fraude aan de aansluiting te voorkomen, maar niet dat hij deze maatregelen per direct neemt. Uit de stukken en verklaringen maakt het hof op dat de verbouwing slechts kort (een kleine maand) heeft geduurd, dat [appellant] en ook [onderhuurder sub 1.] regelmatig begin februari 2007 ter plaatse bezig waren, dat tijdens de verbouwing nieuwe sloten zijn geplaatst op de toegangsdeur van [appellant] en [onderhuurder sub 1.], dat [onderhuurder sub 1.] vanaf dat moment zijn kantoor altijd afsloot en dat vanaf medio februari 2007 alleen [appellant] en [onderhuurder sub 1.] toegang hadden tot de meteraansluiting. Daaruit volgt dat [appellant] tijdig de nodige maatregelen heeft getroffen en daarmee tevens voldaan heeft aan zijn buitencontractuele zorgplicht. [appellant] is daarom niet aansprakelijk voor de door Essent gevorderde schade.”

Het hof oordeelde uiteindelijk dat de klant zijn zorgplicht niet heeft geschonden


Positie van de huurder die geen contract heeft met de netbeheerder en die niet betrokken is bij de hennepkwekerij

Geplaatst op: 02 maart 2014

Een huurder die zelf geen overeenkomst voor de energielevering heeft gesloten, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de diefstal van elektriciteit wanneer hij verder niet betrokken is bij de hennepkwekerij. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, 14 april 2010 RBROT:2010:BM1583.

Lees meer >


Geen vergoeding voor kosten gemaakt in opdracht voor politie

Geplaatst op: 20 februari 2014

De netbeheerder kan als benadeelde partij schadevergoeding vorderen voor de gestolen elektriciteit, maar ook de andere kosten die verband houden met deze diefstal. Soms probeert de netbeheerder ook de kosten vergoed te krijgen die gemaakt zijn in opdracht van en ten behoeve van het opsporingsonderzoek van de politie, zoals bij de schadeposten vooronderzoekskosten netmeting en netwerkkosten. Dit is echter niet terecht, zoals ook volgt uit een uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, van 16 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA0715.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden