MMA-melding + zoemend geluid is voldoende voor huiszoeking ogv art. 9 Opiumwet

Geplaatst op: 25 maart 2018

Een MMA-melding en het bij nader onderzoek horen van een zoemend geluid blijkt toch voldoende voor een huiszoeking op grond van artikel 9 Opiumwet, op zoek naar de aanwezigheid van een hennepkwekerij.

Lees meer >


Warmtebeeldcamera mag gebruikt worden voor opsporen hennepkwekerij

Geplaatst op: 30 juni 2016

Een warmtebeeldcamera mag worden gebruikt voor het opsporen van een hennepkwekerij. Voor het inzetten van een warmtebeeldcamera is geen bevel ex artikel 126g Sv. van de officier van justitie vereist. Het gebruik van een warmtebeeldcamera valt niet te kwalificeren als een stelselmatige observatie. Artikel 3 Politiewet 2012 en de artikelen 141 en 142 Sv. bieden voldoende wettelijke grondslag voor het gebruik van de warmtebeeldcamera om een hennepkwekerij op te sporen.

Lees meer >


Aparte manier van reageren is onvoldoende voor verdenking hennepplantage

Geplaatst op: 24 februari 2014

Voor het kunnen binnentreden en een huiszoeking moet er een voldoende verdenking bestaan. Er moet sprake zijn van een redelijk vermoeden van schuld dat er in de woning een overtreding van de Opiumwet plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan een enkele MMA-melding voldoende zijn, maar meestal is er nodig voor een verdenking op basis waarvan de woning kan worden binnengetreden. In een niet gepubliceerde uitspraak van de politierechter Maastricht van 19 oktober 2011, parketnummer 03/830143-11, lezen we dat een aparte manier van reageren op een verzoek van de politie om binnen te mogen kijken, niet voldoende is voor een redelijk vermoeden van schuld.

Lees meer >


Ook slechts zoekend rondkijken toegestaan na toestemming binnentreden

Geplaatst op: 24 februari 2014

Ook in het geval dat door de bewoner van een woning toestemming aan de politie wordt gegeven om de woning binnen te treden, is het de politie hoogstens toegestaan in die woning zoekend rond te kijken, en bestaat er nog geen doorzoekingsbevoegdheid. Het is de politie dan niet toegestaan om kasten te openen, zoals een kunstof kast (Casa Box), een afgesloten koelbox en een emmer. Dit werd nog eens bevestigd in een niet gepubliceerd arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 26 januari 2012, parketnummer 20/004651-10. In deze zaak werd de verdachte vrijgesproken omdat er sprake was van het onrechtmatig openen van deze kast, emmer en koelbox.

Lees meer >


Ook toegestaan om afgesloten deuren naar andere kamers te openen

Geplaatst op: 22 februari 2014

Artikel 9, eerste lid aanhef en onder b, Opiumwet verschaft opsporingsambtenaren de bevoegdheid om zich doorgang en toegang te verschaffen tot de plaats waar een overtreding van de Opiumwet wordt gepleegd of waar redelijkerwijze vermoed kan worden dat zodanige overtreding wordt gepleegd. Zij mogen zoekend rondkijken en voorwerpen die voor de hand liggen in beslag nemen. (HR 25 mei 2004, LJN AO6419).

Hierbij mogen ze ook afgesloten deuren naar andere ruimtes openen. Dat volgt uit voormelde uitspraak, maar ook uit verschillende uitspraken die daarop volgden.

Lees meer >


Redelijk vermoeden van schuld obv CIE-informatie of MMA-meldingen

Geplaatst op: 08 februari 2014

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 maart 2008, LJN BC1367, NJ 2008, 328 weliswaar overwogen dat verdenking van overtreding van de Opiumwet kan worden aangenomen op basis van anoniem aan de politie verstrekte informatie, zijnde een melding aan de stichting Meld Misdaad Anoniem (MMA), maar deze rechtspraak niet impliceert dat per definitie een anonieme melding steeds voldoende verdenking oplevert (zie de conclusie van mijn ambtgenoot Machielse vóór HR 30 juni 2009, LJN BI3875, en ook HR 11 maart 2008, LJN BB7662, NJ 2008, 329).

Lees meer >


Anonieme melding(en) bieden zonder nader onderzoek onvoldoende bewijs voor redelijke vermoeden van schuld

Geplaatst op: 08 februari 2014

Een redelijk vermoeden als bedoeld in artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, van de Opiumwet slechts kan worden aangenomen naar aanleiding van een MMA-melding, indien de inhoud van die melding door enig onderzoeksresultaat wordt bevestigd. Dit is inmiddels vaste jurisprudentie.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden