Ook slechts zoekend rondkijken toegestaan na toestemming binnentreden

Ook in het geval dat door de bewoner van een woning toestemming aan de politie wordt gegeven om de woning binnen te treden, is het de politie hoogstens toegestaan in die woning zoekend rond te kijken, en bestaat er nog geen doorzoekingsbevoegdheid. Het is de politie dan niet toegestaan om kasten te openen, zoals een kunstof kast (Casa Box), een afgesloten koelbox en een emmer. Dit werd nog eens bevestigd in een niet gepubliceerd arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 26 januari 2012, parketnummer 20/004651-10. In deze zaak werd de verdachte vrijgesproken omdat er sprake was van het onrechtmatig openen van deze kast, emmer en koelbox.

Openen Casa Box, emmer, en koelbox

In deze zaak zagen de verbalisanten, na te zijn binnengelaten, een kunststofkast staan van het merk Casa Box, waarvan het bij de verbalisanten bekend was dat deze gebruikt wordt voor de teelt van hennep. De verbalisant heeft deze Casa Box geopend, en zag dat er een twintigtal hennepplanten in zaten. Op de zolderverdieping troffen de verbalisanten verder een hennepdrogerij aan, alsook een afgesloten emmer en een koelbox. Na het openen van de emmer en de koelbox zagen zij dat hierin gedroogde henneptoppen en hennepdelen waren opgeslagen.

Uitspraak Hof

Het hof overweegt dan als volgt:

Beperking bevoegdheid: zoekend rondkijken
“De bevoegdheid van de verbalisanten om de woning van de verdachte te betreden met het – kennelijke – tevoren aan de bewoner medegedeelde doel van inbeslagneming omvat mede het zoekend rondkijken naar voor inbeslagname vatbare zaken. Het hof is echter van oordeel dat tot dit zoekend rondkijken niet gerekend kunnen worden het openen van de deur van de kunststof kast (Casa Box) en het openen van de – kennelijk – afgesloten meer en koelbox. Dit zijn immers doorzoekingsactiviteiten waartoe de verbalisanten in dit geval niet bevoegd waren. Artikel 9 van de Opiumwet biedt geen bevoegdheid tot doorzoeking, niet alleen niet in woningen maar ook niet in afgesloten bergruimtes. De verbalisant had derhalve de deur van de kunststofkast (Casa Box) niet mogen openen, evenmin als de verbalisant de emmer en de koelbox had mogen openen.

Het hof is met betrekking tot het openen van de kunststof kast (Casa Box), de emmer en de koelbox van oordeel dat dit onbevoegd gebeurde, sprake is van onherstelbaar vormverzuimen in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Ingevolge het tweede lid van dat artikel dient de rechter bij de bepaling van de aan dergelijke vormverzuimen te verbinden consequenties rekening te houden met het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim, en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt.

Onherstelbaar vormverzuim
Het hof is van oordeel dat het geschonden voorschrift in dit geval de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bewoner wordt gediend. Het geschonden voorschrift is een belangrijke waarborg tegen onbevoegd overheidsoptreden. Het hof volgt de advocaat-generaal niet in zijn opvatting dat aan het beschermd belang minder gewicht moet worden toegekend omdat hier sprake is van vrijwillige toelating tot de woning met het doel van inbeslagneming en niet van het betreden van een woning tegen de wil van de bewoner met gebruikmaking van een daartoe strekkende machtiging. De vrijwillige toelating tot de woning impliceert immers geenszins de toestemming van de bewoner tot het doorzoeken van de woning.

Nadeel
Het hof is voorts van oordeel dat het beschermd belang door het openen van de kunststof kast, de emmer en de koelbox in aanzienlijke mate is geschonden. De verdachte heeft hiervan ook nadeel ondervonden. Dit nadeel is gelegen in de aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte. De advocaat-generaal heeft zich met betrekking tot de kunststofkast op het standpunt gesteld dat het door de verdachte ondervonden nadeel beperkt is omdat bij de verbalisanten bekend was dat dergelijke kasten gewoonlijk gebruikt worden voor de teelt van hennepplanten en de verbalisanten op die voet de gehele kunststofkast met inhoud in beslag had kunnen nemen, waarna bij onderzoek aan de kast alsnog de daarin aanwezige hennepplanten aangetroffen zouden zijn. Het hof volgt de advocaat-generaal in dit standpunt niet, om de reden dat de door de advocaat-generaal omschreven werkwijze, die zeer wel mogelijk was geweest, hier niet is gevolgd. Het hof merkt daarbij op dat het sauveren van onrechtmatig politieoptreden met de redenering dat de politie ook op een rechtmatige wijze het bewijs had kunnen achterhalen, kan leiden tot uitholling van de strafvorderlijke voorschriften die gericht zijn op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal
Het hof stelt vast dat het bewijsmateriaal in deze zaak, te weten het aantreffen van hennepplanten in de kunststof kast (Casa Box) en de gedroogde henneptoppen en hennepdelen in de emmer en de koelbox, door de onrechtmatige bewijsgaring is verkregen. Zoals overwogen is daarbij telkens een belangrijk strafvorderlijk voorschrift  of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate geschonden. Dit leidt het hof tot de slotsom dat het onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal van het bewijs van het tenlastegelegde behoort te worden uitgesloten.

Onduidelijkheden proces-verbaal
Het had op de weg van de politie gelegen aan te geven of de drugs die buiten de kast, emmer of koelbox zijn aangetroffen, zich in niet-afgesloten verpakkingen bevonden, en daarmee voor het oog direct zichtbaar waren. Nu dat niet is gebeurd, zal het hof in het voordeel van de verdachte er voorts van uitgaan dat ook deze drugs, te weten de in een plastic bakje van Desira fruchtjoghurt en in een wit plastic bakje van Yogasan Vanilla aangetroffen plantdelen en een hoeveelheid vermalen plantresten, zich in afgesloten verpakkingen bevonden, zodat de inhoud ervan bij het zoekend rondkijken niet als “voor de hand liggend” kan zijn waargenomen doch eerst na opening van die respectievelijke verpakkingen. De kleine hoeveelheid plantenresten uit het droognet is niet gewogen.

Vrijspraak
Bij gebrek aan bewijs voldoende wettig bewijs kan naar het oordeel van het hof niet bewezen worden dat de verdachte het bij inleidende dagvaarding onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, zodat zij daarvan zal worden vrijgesproken.

Volledig arrest gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

< Terug naar Meer informatie "binnentreden"
< Terug naar Meer informatie "huiszoeking"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden