Pas diefstal elektriciteit bij daadwerkelijk verbruik

Van diefstal van elektriciteit is pas sprake bij daadwerkelijk verbruik van de in de woning aanwezige apparaten en/of een hennepkwekerij. In de uitspraak van de Hoge Raad van 24 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3361 ging het om de bewoners van een pand die waren afgesloten van gas en elektriciteit vanwege een betalingsachterstand en die zelf de aansluitingen illegaal hadden ‘hersteld’, maar deze jurisprudentie is ook onverkort van toepassing in de situatie dat er wel een (in aanbouw zijnde) hennepkwekerij in de woning wordt aangetroffen, maar wanneer die hennepkwekerij nog niet in gebruik is genomen. Het enkele feit dat dan de aansluiting wel buiten de meter om is aangelegd, is onvoldoende voor de vaststelling dat er sprake is van diefstal van elektriciteit. Vrijspraak dient dan te volgen.

Hoge Raad: pas diefstal elektriciteit bij verbruik

De Hoge Raad oordeelde als volgt:

“Onder ‘wegnemen’ als bedoeld in art. 310 Sr moet worden verstaan het zich verschaffen van de feitelijke heerschappij over het goed dan wel het aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende onttrekken van dat goed (vgl. HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2627, NJ 2013/159, rov. 2.3).

2.6.

Elektriciteit en gas worden eerst weggenomen – in de onder 2.5 omschreven betekenis – door het verbruiken ervan door de in de woning aanwezige apparaten en installaties die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet respectievelijk op het gasnet.

De in 2.4 weergegeven overwegingen, waarin als oordeel van het Hof besloten ligt dat het enkele aansluiten van een afgesloten elektriciteits- en gasvoorziening als wegnemen in de zin van art. 310 Sr van elektriciteit en gas kan worden aangemerkt, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het middel klaagt daarover terecht.”

Conclusie A-G:

De A-G mr. Knigge heeft hierover het volgende in diens conclusie aangegeven:

“Voor een bewezenverklaring van diefstal is niet nodig dat de verdachte de eigendom over het goed zelf wil behouden, omdat het ‘oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening’ ook omvat de situatie dat men een goed steelt met de bedoeling om het direct na de diefstal aan een ander ter beschikking te stellen.

Zelfs is niet nodig dat de verdachte zich de feitelijke heerschappij over het goed heeft verschaft, omdat van ‘wegnemen’ ook sprake is als de verdachte het goed aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende onttrekt. (HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2627, NJ 2013, 159 m.nt. Mevis, rov. 2.3.)

Maar wel is in alle gevallen van plegen vereist dat de verdachte het goed zelf heeft weggenomen. Hij moet zich dus de feitelijke heerschappij over het goed hebben verschaft dan wel dit aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende hebben onttrokken.

Het oordeel van het Hof in de onderhavige zaak komt erop neer dat reeds op het moment dat verdachte zonder toestemming de gas- en elektravoorzieningen aansloot, dus nog voordat een lichtschakelaar werd omgezet of het gasfornuis in gebruik werd genomen, sprake was van een zodanige onttrekking van elektriciteit en gas aan de feitelijke heerschappij van de netbeheerder dat daarmee de wegneming was voltooid. Dit oordeel kan ik niet onderschrijven. Verdachte heeft weliswaar het illegaal gebruik van elektriciteit en gas door zijn ex-partner en kinderen mogelijk gemaakt door de afgesloten voorzieningen weer aan te sluiten, maar deze faciliterende handelingen leiden op zichzelf beschouwd niet tot de conclusie dat verdachte zich de feitelijke heerschappij over het in de jaren daarna verbruikte gas en elektriciteit heeft verschaft noch tot de conclusie dat hij het is geweest die dat verbruikte gas en elektriciteit aan de heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken. Een en ander zou anders kunnen liggen indien en voor zover gezegd kan worden dat de verdachte het gas of de elektriciteit zelf heeft gebruikt, maar daarvan blijkt uit de bewijsmiddelen niets (Vgl. HR 14 februari 1938, NJ 1938, 731, waarin de verdachte elektriciteit had weggenomen ten behoeve van het aandrijven van werktuigen in de werkplaats waarover hijzelf het beheer en de leiding voerde.)

 

< Terug naar Meer informatie "diefstal elektriciteit"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden