Lagere straf voor knippen hennep

Geplaatst op: 05 september 2016

Voor het knippen van hennep gelden lagere straffen dan voor het telen van hennep of andere (directe) betrokkenheid bij een hennepkwekerij. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 juli 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5790.

Advocaat: lagere straf voor knippen hennep

De advocaat heeft betoogd dat de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting ter zake van hennepteelt niet als uitgangspunt moeten worden genomen bij de strafoplegging in de onderhavige zaak, nu verdachte alleen hennepplanten heeft geknipt. Hennepteelt dient als een grotere inbreuk op de rechtsorde te worden beschouwd dan het enkel knippen van hennepplanten. Om dit standpunt te onderbouwen, heeft de raadsman gewezen op het arrest van het gerechtshof Leeuwarden van 7 december 2010 (ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8122) en het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 23 april 2013 (ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ8332). In beide zaken is de verdachte veroordeeld ter zake van het knippen van hennepplanten. Het hof in Leeuwarden heeft aan de verdachte een geldboete van 1.000 euro opgelegd en de rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de verdachte tot een taakstraf van 40 uur. Gelet daarop dient in de onderhavige zaak een lagere straf aan verdachte opgelegd te worden dan de politierechter heeft gedaan.

Gerechtshof: LOVS Oriëntatiepunten zien niet op incidenteel knippen hennep

Het gerechtshof volgt de advocaat in dit standpunt en overweegt dat de LOVS Oriëntatiepunten niet zien op het incidenteel knippen van hennep:

“Niet is gebleken dat verdachte enige zeggenschap heeft gehad over de in het pand aan de [adres] te Enschede aanwezige hennepkwekerij. Verdachte heeft geholpen met het knippen van de in deze kwekerij aanwezige hennepplanten en heeft daarmee een ondergeschikte rol gespeeld. De landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting ter zake van hennepteelt zien niet op incidenteel knipwerk in een hennepkwekerij, maar op het telen van hennepplanten. Gelet hierop is het hof – met de raadsman – van oordeel dat deze oriëntatiepunten niet als maatgevend voor de strafoplegging in de onderhavige zaak moeten worden beschouwd. Het hof acht oplegging van een taakstraf van 40 uur subsidiair 20 dagen vervangende hechtenis in dit geval een genoegzame bestraffing.

Het hof heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en in het bijzonder ook op het feit dat verdachte niet eerder is veroordeeld ter zake van overtreding van de Opiumwet.”


Artikel 9a bij hennepkwekerij tbv coffeeshop – paradoxaal coffeeshopbeleid

Geplaatst op: 10 juni 2016

De door de verdachte gepleegde feiten (het telen van hennep in een hennepkwekerij) zijn gepleegd in het kader van de exploitatie van zijn coffeeshops te Haarlem en Tilburg. De aangetroffen softdrugs dienden ter bevoorrading van deze coffeeshops. Verdachte is eigenaar van deze coffeeshops en was dat ook ten tijde van het aantreffen van de drugs. Ter terechtzitting is door verdachte de gang van zaken rond de bevoorrading van de coffeeshops uiteengezet. Volgens de rechter is deugt het coffeeshopbeleid in Nederland niet. Om die reden komt  de rechter tot een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel (rb Amsterdam, 3 februari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:441).

Lees meer >


Medicinale toepassing cannabis

Geplaatst op: 10 juni 2016

In sommige zaken kan bij het telen van hennep en het bezit van hennepplanten in een hennepkwekerij met succes een beroep gedaan worden op overmacht in noodtoestand vanwege de medicinale toepassing van cannabis. Een overzicht van de succesvolle zaken zetten wij op een rijtje.

Lees meer >


Geen bewijs dat 326 gram henneptoppen afkomstig is van meer dan 5 hennepplanten

Geplaatst op: 05 juni 2016

Het gedoogbeleid van het OM houdt in dat bij maximaal 5 hennepplanten een verdachte niet zal worden vervolgd indien hij bij ontdekking wel direct afstand doet van deze hennepplanten. In een uitspraak van het gerechtshof Den haag, 18 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2647 ging het niet om 5 hennepplanten, maar om 326 gram henneptoppen die waren aangetroffen. De verdachte voerde als verweer dat deze hoeveelheid afkomstig waren van 3 hennepplanten die van hem waren. Het hof volgde de verdachte in dit verweer en verklaarde het OM niet-ontvankelijk in de vervolging.

Lees meer >


OM niet-ontvankelijk wegens te lang wachten met dagvaarding in zaak hennepkwekerij met 488 hennepplanten

Geplaatst op: 01 april 2014

Op 10 januari 2010 werd er in de woning van de verdachte een hennepkwekerij ontdekt. Deze werd door de politie en de gemeente geruimd, en daarna bleef het stil. Er volgde nog wel een bestuursrechtelijke procedure om de kosten te verhalen, maar strafrechtelijk hoorde de verdachte niets meer van het Openbaar Ministerie, tot hij vier jaar later plotseling een dagvaarding ontving. Dit vond de politierechter bij de rechtbank Noord-Holland toch echt te lang, en verklaarde het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging (Rb Noord0Holland, 30 januari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:1128)

Lees meer >


Openbaar Ministerie is gebonden aan gedoogbeleid in Aanwijzing opiumwet

Geplaatst op: 22 februari 2014

Het Openbaar Ministerie is gebonden aan haar eigen richtlijnen. Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 26 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO4015, waarin de Hoge Raad overwoog dat de aanwijzing Opiumwet (Stcrt. 2000, 250) beschouwd moet worden als ‘recht’ in de zin van art. 79 RO, aangezien deze regels bevat omtrent de beleidsuitgangspunten bij de opsporing en vervolging van Opiumwetdelicten, dat deze regels niet kunnen gelden als algemeen verbindende voorschriften maar het OM wel binden o.g.v. beginselen van een behoorlijke procesorde en lenen zich ertoe jegens betrokkenen als rechtsregel te worden toegepast (vgl. HR LJN ZC8556), en dat de Aanwijzing aldus moet worden uitgelegd dat – behoudens door het OM te stellen en aannemelijk te maken bijzondere omstandigheden en mits tijdig afstand is gedaan van het inbeslaggenomen plantenmateriaal – teelt van niet meer dan vijf hennepplanten met een politiesepot wordt afgedaan, ongeacht de hoeveelheid of het gewicht van de met die teelt verkregen of te verkrijgen opbrengst van voor consumptie geschikte hennep of hennepproducten. Omdat het hof van voornoemde uitleg is uitgegaan en geen bijzondere omstandigheden zijn gebleken, heeft het hof het OM terecht niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging.

Lees meer >


Hennepkwekerij in de uitoefening van beroep of bedrijf; indicatoren

Geplaatst op: 20 februari 2014

Wanneer door de rechter wordt vastgesteld dat de hennepkwekerij werd geëxploiteerd in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft dit tot gevolg dat er een hogere straf aan de verdachte kan worden opgelegd. “In de uitoefening van een beroep of bedrijf” is in zoverre een strafmaat verhogende omstandigheid als bedoeld in artikel 11 lid 3 Opiumwet. De vraag of er sprake is van een uitoefening van een beroep of bedrijf wordt beantwoord aan de hand van bepaalde indicatoren.

Lees meer >


Gedoogbeleid tot 5 hennepplanten; ook bij hoeveelheid van meer dan 30 gram

Geplaatst op: 19 februari 2014

In 2 gevallen zal het Openbaar Ministerie niet vervolgen:

1. Indien de verdachte niet meer dan 5 hennepplanten in bezit heeft gehad, en
2. Indien de verdachte niet meer dan 30 gram hennep aanwezig heeft gehad,
In beide gevallen geldt de bijkomende voorwaarde dat de verdachte afstand doet van de hennep(planten) na ontdekking.

Maar wat nu als er in de woning 5 planten worden aangetroffen, maar ook 326 gram hennep, die mogelijk van die 5 planten afkomstig kunnen zijn. Ook in dat geval mag het OM niet vervolgen, zoals ook volgt uit HR 26 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9183.

Lees meer >


Dagvaarden niet toegestaan bij bezit hennep minder dan 1000 gram

Geplaatst op: 12 februari 2014

Wat veel mensen niet weten is dat de officier van justitie een verdachte in beginsel niet mag dagvaarden bij een bezit van minder dan 1000 gram hennep. In die zaken mag de officier van justitie wel op een andere manier bestraffen, zoals via een strafbeschikking. U kunt dan een boete of – na een hoorzitting – een werkstraf.

Lees meer >


Mate van professionaliteit hennepkwekerij

Geplaatst op: 11 februari 2014

De mate van professionaliteit van de hennepkwekerij kan van belang zijn voor de uiteindelijk op te leggen straf. Het is daarom belangrijk dat hierop – waar mogelijk – ook verweer op wordt gevoerd door de advocaat. De mate van professionaliteit is afhankelijk van de indicatoren voor bedrijfsmatig handelen met betrekking tot hennepteelt.

Bedrijfsmatig handelen hennepteelt

In geval van teelt van niet meer dan 5 planten wordt aangenomen dat sprake is van niet beroeps/bedrijfsmatige teelt. Datzelfde geldt voor de aanwezigheid van een hoeveelheid van minder dan 30 gram hennep. Er volgt dan bij ontdekking politiesepot met afstand. Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien de verdachte volwassen is, geen prioriteit. Teelt door minderjarigen leidt echter altijd tot een strafrechtelijke reactie.

Indicatoren voor bedrijfsmatig handelen met betrekking tot de teelt van hennep

  1. Hoeveelheid planten meer dan 5.
  2. Professionaliteit
Professionaliteit Laag/amateuristisch Hoog/professioneel
Belichting daglicht kunstlicht op tijdklokken
Voeding gieter centraal geregeld bevloeiingssysteem
Ruimte balkon, tuin afgescheiden ruimte in huis kas of grote, verdeelde en afgeschermde ruimte
Afscherming geen geïsoleerd m.b.t. daglicht en temperatuur
Ventilatie geen afzuiging naar buiten
Verwarming geen wel Thermostaat gestuurd
Bodem aarde, potgrond steenwol, hydrocultuur
Ziektebestrijding geen wel Signaleringsvellen, biologisch
Verwerking klein in eigen beheer uitbesteed aan manicultuurbedrijf
Plantmateriaal onbekend zaad geselecteerd zaad stekken van eigen planten of extern gekocht
CO2-suppletie geen wel gestuurde installatie

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden