Twee eerdere oogsten vastgesteld voor de bewezenverklaarde datum, enkel op basis van anonieme getuige toegestaan

Geplaatst op: 20 juni 2022

In de ontnemingsprocedure geldt enkel de eis dat er voldoende aanwijzingen hoeven te bestaan dat een hennepkwekerij tot voordeel heeft geleid. Ook als dat voordeel buiten de bewezenverklaarde periode is geweest, kan dat nog steeds via een ontnemingsmaatregel worden afgepakt. Het bewijs van ‘de aanwijzingen’ kan daarbij ook worden gebaseerd op een anonieme verklaring. Dit volgt uit ECLI:NL:HR:2022:698 en met name uit de bijbehorende conclusie van de A-G.

Lees meer >


Afwijkende berekening biologische hennepteelt / hennepkwekerij

Geplaatst op: 22 augustus 2018

Voor de berekening van de ontnemingsvordering bij biologische hennepteelt biedt het BOOM-rapport geen grondslag voor realistische schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Een ontnemingsvordering vereist een zorgvuldige en transparante grondslag en daarvan is geen sprake. De berekening van het OM op basis van het BOOM-rapport  geeft blijk van het aantal oogsten zelfs een volledige miskenning van natuurwetten en basale kennis van de hennepteelt. Het telen van hennep in een kas die middels petroleumkachels wordt verwarmd, maakt niet dat er sprake is van ‘binnenteelt’ waarbij meer dan één keer per jaar geoogst kan worden. Daarvoor is vereist dat er gebruik wordt gemaakt van assimilatielampen, verduistering en/of tijdschakeling, en daarvan was hier in het geheel geen sprake. Derhalve kan óók voor wat betreft de hennepplanten die in de kas stonden slechts worden uitgegaan van 1 oogst per jaar. Die oogst was echter mislukt door spint, waardoor de ontnemingsvordering is afgewezen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 augustus 2018,  ECLI:NL:GHARL:2018:7479).

Lees meer >


Vier eerdere oogsten hennepkwekerij gebaseerd op aangetroffen afval

Geplaatst op: 14 september 2017

De Hoge Raad acht het oordeel van het Hof, dat uit de bewijsmiddelen volgt dat het aannemelijk is dat vier hennepoogsten hebben plaatsgevonden is, mede in het licht van hetgeen door de verdediging is aangevoerd, niet onbegrijpelijk. De eerdere oogsten worden gebaseerd op de “indicatoren eerdere oogst”, waaronder het aangetroffen vele afval (Hoge Raad, 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1213)
N.B. Dat een meteropnemer eerder geen illegale aansluiting heeft geconstateerd, maakt niet uit.
De A-G kwam tot een andere conclusie en vond het bewijs te weinig voor vier oogsten van de hennepkwekerij

Lees meer >


Matiging ontnemingsvordering wegens terugvordering bijstandsuitkering

Geplaatst op: 08 juni 2016

Wanneer naast de ontnemingsvordering ook een terugvordering van de onterecht genoten bijstandsuitkering plaatsvindt over de periode dat de verdachte een hennepkwekerij heeft gehad, zou dat betekenen dat de verdachte (financieel) in wezen dubbel wordt gestraft. Dat is niet de bedoeling geweest van de wetgever, zo vond ook het gerechtshof Den Haag, 6 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2213. Het gerechtshof overweegt dat 

Lees meer >


Matiging/vermindering ontnemingsvordering door rechter

Geplaatst op: 12 april 2014

De rechter kan al bij de oplegging van de ontnemingsvordering deze matigen. De rechter kan de ontnemingsvordering verminderen wegens beperkte draagkracht, maar ook andere redenen kunnen aanleiding zijn om de ontnemingsvordering te matigen. In de zaak die aanleiding was voor de uitspraak van de Hoge Raad van 8 april 2014,ECLI:NL:PHR:2014:262 had het hof de ontnemingsvordering gematigd wegens de volgende door de advocaat gevoerde verweren:

1) De cliënt is al genoeg gestraft door disciplinaire maatregelen en hij heeft een behoorlijk bedrag aan inkomsten gederfd
2) De redelijke termijn is ruimschoots overschreden
3) Strafbare feit is 19 jaar geleden gepleegd

Verweren advocaat

De advocaat had in zijn pleitnota gevraagd om de ontnemingsvordering tot nihil te matigen:


Eerdere oogst hennepkwekerij kan niet slechts worden gebaseerd op slechts visuele waarneming agent

Geplaatst op: 23 maart 2014

Een belangrijk arrest bij de weerlegging van ontnemingsvorderingen bij hennepkwekerij is de uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, van 5 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:645. In deze uitspraak had de politie vastgesteld dat er sprake was van een eerdere oogst, enkel op basis van vervuiling van het filterdoek, kalkafzetting, stof op de kappen, wortelresten in de potten, en lege kannen en flessen met groei- en meststoffen, iets dat we vaak tegenkomen bij een ontmantelde hennepkwekerij. Het hof overweegt hierbij dat enkel deze visuele vaststelling onvoldoende is om te komen tot een eerdere oogst, en volgt daarbij de ontkennende verklaring van de verdachte.

Lees meer >


Motiveringseisen volgens Hoge Raad bij ontnemingsvordering

Geplaatst op: 18 februari 2014

De Hoge Raad verlangt thans in lijn met de tweede volzin van artikel 359, tweede lid, Sv, dat de rechter zijn oordeel dat de desbetreffende kosten niet in directe relatie staan tot het delict “gemotiveerd” tot uitdrukking brengt.(R 5 februari 2008, NJ 2008, 288, m.nt. Borgers)
Omdat de Hoge Raad deze motiveringsplicht grondt op artikel 359, tweede lid, Sv, geldt ook hetgeen wat de Hoge Raad over de uitleg daarvan overwoog in HR 11 april 2006, NJ 2006, 393, m.nt. YB, ro. 3.8.2. te weten onder meer:

Lees meer >


Kalkafzetting en algengroei zeggen niets over kweekperiode

Geplaatst op: 16 februari 2014

Op 24 oktober 2012 deed het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch een belangrijke uitspraak over de vaststelling van eventuele eerdere oogsten op basis van de geconstateerde kalkafzetting en algengroei. Volgens het hof kan niet zonder meer op basis van deze indicatoren een eerdere oogst worden vastgesteld. De uitspraak is gepubliceerd onder LJN: BY2956.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden