Aftrek elektriciteitskosten

De elektriciteitskosten mogen van de berekende opbrengst worden afgetrokken wanneer is voldaan aan drie voorwaarden:
  1. de elektriciteitskosten moeten zijn betaald
  2. de elektriciteitskosten zijn gemaakt ten behoeve van de oogst waarvoor het wederrechtelijk verkregen voordeel is berekend
  3. alleen de elektriciteitskosten komen voor vermindering in aanmerking

Betaling elektriciteitskosten

De elektriciteitskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op de berekende opbrengst wanneer de kosten werkelijk zijn betaald. Bij een hennepkwekerij waarbij de elektriciteit op legale wijze werd afgenomen, krijgt u gewoon een eindafrekening van de energiemaatschappij. Er moet berekend worden welke hoeveelheid elektriciteit ten behoeve van de hennepkwekerij is afgenomen. Wanneer de elektriciteit buiten de meter om werd afgenomen, dan zal de netbeheerder een schatting maken van de afgenomen elektriciteit. Deze schatting wordt gebaseerd op het aantal oogsten, de wattage van de lampen, en vaste gegevens over de brandingsduur van de lampen. Wanneer u de elektriciteitskosten betaald hebt, kunnen deze in mindering worden gebracht op het wederrechtelijk verkregen voordeel dat door justitie is berekend.

** TIP ** Wanneer het door de netbeheerder berekende bedrag enigszins redelijk is, is ons advies om dit bedrag zo snel mogelijk te betalen. Dit voorkomt dat de vordering niet alleen wordt verhoogd door incassokosten en gerechtelijke kosten,  maar u kunt dan ook meteen in de strafzaak bewerkstelligen dat het door u aan elektriciteitskosten betaalde bedrag wordt afgetrokken van de door politie en justitie berekende ontnemingsvordering. 

Alleen elektriciteitskosten mbt oogst

Niet alle betaalde elektriciteitskosten kunnen in mindering worden gebracht op de ontnemingsvordering. Als tweede voorwaarde geldt dat de elektriciteitskosten betrekking hebben op de periode waarin de oogst is berekend. De elektriciteitskosten van de laatste periode, kort voor de inval, komen dus niet voor aftrek in aanmerking, omdat die kosten zien op een periode die niet tot een oogst hebben geleid. Ook wanneer de vordering van de netbeheerder is gebaseerd op meer oogsten dan waar de strafrechter van uitgaat, mag niet het volledige bedrag aan elektriciteitskosten in mindering worden gebracht.

Alleen elektriciteitskosten

Het is ook zo dat echt alleen de elektriciteitskosten in mindering mogen worden gebracht, en niet alle overige kosten die de netbeheerder in rekening brengt na illegale afname van elektriciteit. Dit volgt ook uit de jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 13 oktober 2009,ECLI:NL:HR:2009:BJ3254) De gedachte hierachter is de overige kosten niet in directe relatie staan tot het kweken van hennep ging het in feite om kosten ter voorkoming van ontdekking van de hennepkwekerij. Voor zover het aanpassen van de elektriciteitsaansluiting plaatsvond met het oog op geldelijk gewin is geen sprake van kosten ten behoeve van de hennepkweek, maar handelde de betrokkene ten behoeve van de diefstal. Daarmee staan die kosten niet in directe relatie tot "de voltooiing van het delict". Ook zonder het aftappen had het delict op zich immers voltooid kunnen worden. Van der Neut in Ontneming van voordeel in het strafrecht (red. Groenhuijsen, Van der Neut en Simmelink), p. 60, schrijft: "Of een kostenpost bedrijfseconomisch kan worden meegenomen staat los van de cruciale vervolgvraag of die uitgave ook in de context van art. 36e Sr als onkostenpost kan worden beschouwd. Bij de beantwoording van die vraag spelen andere factoren een rol. Een 'conditio sine qua non-criterium' lijkt goed bruikbaar: zou het plegen van het delict nog mogelijk zijn, indien de betrokken uitgave achterwege zou zijn gebleven. Indien dat niet het geval is ligt aftrek voor de hand. De kosten voor de aanschaf van een handelshoeveelheid verdovende middelen zijn vanuit dat perspectief een strikt noodzakelijke uitgave en dus een aftrekbare kostenpost in het kader van de berekening van de omvang van het voordeel bij de handel in verdovende middelen (verwijzing naar HR 10 maart 1992, NJ 1992, 557). Hetzelfde geldt voor het bedrag dat de heler aan de dief moet betalen voor het gestolen object. De zaak ligt echter wezenlijk anders wanneer de uitgave betrekking heeft op de aanschaf van een vuurwapen in het kader van de beveiliging van verdovende middelen. Een dergelijke uitgave is vanuit 'crimineel' oogpunt wellicht wenselijk, maar daarom nog niet noodzakelijk." Bovendien komen de kosten voor het herstel van de elektriciteit niet rechtstreeks voor rekening van de verdachte. De kosten ontstaan pas doordat de netbeheerder tot herstel van de aangerichte schade overgaat en een vordering vanwege herstelkosten indient. Geoordeeld wordt daarom dat er een te ver verwijderd verband tot de hennepteelt stonden om als directe kosten te kunnen worden aangemerkt.

Bewijzen overleggen van betaling elektriciteitskosten

Wil u dat de elektriciteitskosten voor aftrek in aanmerking komen, dan is het belangrijk dat u kunt bewijzen dat u deze kosten hebt betaald aan de netbeheerder (bij illegale afname) of de energiemaatschappij (bij legale afname)

** TIP **Betaal de factuur van de netbeheerder terzake de navordering van de illegaal afgenomen elektriciteit altijd per bank. Bewaar het bankafschrift goed, of vraag anders bewijs van de betaling aan de netbeheerder. U moet dit als bewijs meenemen naar de zitting om in aanmerking te komen voor de aftrek van de elektriciteitskosten. Neem ook altijd de factuur van de netbeheerder mee.

Samenvattend

"Enkel de op de factuur vermelde kosten die in directe relatie staan met de eerdere geslaagde oogst, te weten het daaraan toe te rekenen elektriciteitsverbruik, komen voor aftrek in mindering. Wanneer niet exact uit de factuur blijkt over welke periode het elektriciteitsverbruik strekt, moet de rechter, ten voordele van de verdachte, het gehele elektriciteitsverbruik in aanmerking nemen als zijnde kosten die op de geschatte totale bruto-opbrengst in aftrek dienen te worden gebracht"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden