Ontnemingsvordering – wederrechtelijk verkregen voordeel

Wanneer u gepakt bent met een hennepkwekerij, krijgt u in de meeste gevallen ook te maken met een ontnemingsvordering (art. 36e Sr.), in de volksmond vaak ook wel een boete genoemd. Politie en justitie zullen aan de hand van standaardnormen het wederrechtelijk verkregen voordeel berekenen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel is de opbrengst die met de hennepkwekerij is verkregen minus de gemaakte kosten. Hiervoor gelden vaste uitgangspunten, die zijn neergelegd in het rapport BOOM "Wederrechtelijk verkregen voordeel hennepkwekerij bij binnenteelt onder kunstlicht - standaardberekeningen en normen".

Eerdere oogsten

Om tot een wederrechtelijk verkregen voordeel te komen, moet eerst worden vastgesteld of er eerder is geoogst. Soms kan dit worden gebaseerd op de verklaring van de verdachte of van anderen, soms op basis van anonieme meldingen of op basis van een warmtemeting enige tijd voor de inval, maar in de meeste gevallen wordt het vermoeden van een eerdere oogst gebaseerd op bepaalde indicatoren zoals aanwezigheid van hennepafval, hennepresten, vervuiling, stof, algengroei, kalkafzetting.

> Meer informatie eerdere oogsten

In veel gevallen kan er echter goed verweer worden gevoerd tegen het vermoeden van eerdere oogst(en) worden geoogst. Zeker waar het gaat om de indicatoren voor een eerdere oogst, zien we in de jurisprudentie dat rechters steeds kritischer worden en niet zonder meer aannemen dat er eerder is geoogst.

> Meer informatie verweren tegen indicatoren eerdere oogst hennepkwekerij

Berekening opbrengst

Wanneer het aantal eerdere oogsten is vastgesteld, dient vervolgens de opbrengst per oogst te worden berekend. Dit gaat via een vaste berekeningsmethode.

Het aantal planten x het aantal gram per plant* x € 3,28 = de opbrengst

* de opbrengst per plant is hierbij afhankelijk van de onderlinge afstand van de planten. Als gemiddelde wordt gehanteerd dat een plant 28,2 gram verkoopbare hennep oplevert. 

 > Meer informatie berekening opbrengst

Aftrek kosten van de hennepkwekerij

Na berekening van de opbrengst, moeten nog de kosten van de hennepkwekerij hierop in mindering worden gebracht. De bedoeling is immers om de verdachte terug te brengen in dezelfde vermogenspositie als waar hij voor de start met de hennepkwekerij was; het wederrechtelijk verkregen voordeel moet worden afgepakt.

Het gaat om de volgende aftrekposten:

  • Aanschafkosten installatie hennepkwekerij
  • Hennepstekken
  • Variabele kosten (kosten water, voedingsstof, en kweekmedium)
  • Elektriciteitskosten
  • Huisvestingskosten
  • Toegekende vordering benadeelde partij

> Meer informatie aftrek kosten hennepkwekerij

Verdeling bij meerdere verdachten

Hoewel de ontnemingsvordering ook op basis van hoofdelijkheid kan worden opgelegd, in die zin dat iedere verdachte dan kan worden veroordeeld op het volledige ontnemingsbedrag te betalen, is het belangrijk dat de advocaat waar mogelijk toch aanstuurt op een verdeling voor het deel dat zij werkelijk voordeel hebben genoten van de opbrengst. Zijn er dus meerdere verdachten, dan kan er verweer worden gevoerd om een andere verdeling te bewerkstelligen.

> Meer informatie verdeling ontnemingsbedrag

Ontneming bij hennepstekkenkwekerij

Bij een hennepstekkenkwekerij worden andere uitgangspunten gehanteerd voor de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel dan bij de ontneming bij gewone hennepteelt. Wel verloopt de berekening op dezelfde wijze en aan de hand van vrijwel dezelfde bouwstenen als bij hennepteelt.

> Meer informatie ontneming bij hennepstekkenkwekerij

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden