Twee eerdere oogsten vastgesteld voor de bewezenverklaarde datum, enkel op basis van anonieme getuige toegestaan

Geplaatst op: 20 juni 2022

In de ontnemingsprocedure geldt enkel de eis dat er voldoende aanwijzingen hoeven te bestaan dat een hennepkwekerij tot voordeel heeft geleid. Ook als dat voordeel buiten de bewezenverklaarde periode is geweest, kan dat nog steeds via een ontnemingsmaatregel worden afgepakt. Het bewijs van ‘de aanwijzingen’ kan daarbij ook worden gebaseerd op een anonieme verklaring. Dit volgt uit ECLI:NL:HR:2022:698 en met name uit de bijbehorende conclusie van de A-G.

Lees meer >


Diefstal stroom bij hennepkwekerij niet te snel aannemen

Geplaatst op: 06 september 2021

Het argument dat diefstal van stroom bij een hennepkwekerij gangbaar is, is onvoldoende voor een bewezenverklaring van die diefstal (ECLI:NL:HR:2020:1371).


Wanneer medeplichtiging en medeplegen bij hennepkwekerij

Geplaatst op: 13 juni 2021

De Hoge Raad heeft in 2019[1] een belangrijke uitspraak gedaan over medeplichtigheid aan hennepteelt. De Hoge Raad heeft bepaald dat een partner niet zonder meer medeplichtig is aan hennepteelt in de eigen woning, ook als die partner niet ingrijpt. Dit was een bijzondere uitspraak voor de praktijk, nu het risico tot op heden erg groot was dat een partner en overige huisgenoten, indien zij wisten van de aanwezigheid van een hennepkwekerij in de woning, veroordeeld werden voor medeplichtigheid aan hennepteelt.

Medeplichtigheid kan zowel bestaan uit een actief optreden als uit een nalaten, de passieve vorm van medeplichtigheid. Uit het arrest blijkt dat het enkel ter beschikking stellen van een ruimte onvoldoende is voor medeplichtigheid. Voor actieve medeplichtigheid moet er namelijk sprake zijn van omstandigheden die erop duiden dat actieve gedragingen van verdachte gelegenheid verschaften tot hennepteelt. Daarnaast is het enkel bekend zijn met de hennepkwekerij niet voldoende voor het doen ontstaan van een rechtsplicht voor verdachte tot het beletten of (doen) beëindigen van de hennepkwekerij (passieve medeplichtigheid).  Hieronder worden verschillende zaken uiteengezet waarbij de vraag beantwoord moest worden of er sprake is van medeplichtigheid aan hennepteelt. Hierdoor zal duidelijk worden onder welke omstandigheden medeplichtigheid aan hennepteelt kan worden aangenomen.

Lees meer >


Partner niet zonder meer medeplichtig aan hennepkwekerij

Geplaatst op: 17 februari 2021

In HR 19 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1812 heeft de Hoge Raad bepaald dat een partner niet zonder meer medeplichtig is aan hennepteelt in de eigen woning, ook als die partner niet ingrijpt. De Hoge Raad overwoog het volgende:

“Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte samen met de medeverdachte [medeverdachte] als hoofdbewoner en mede-eigenaar van de gezamenlijke woning aan de [a-straat 1] te [plaats] de beschikking had over dat pand, [medeverdachte] betrokken was bij een hennepkwekerij die was gevestigd in twee ruimtes in de woning waar hij de daar gekweekte planten verzorgde en de verdachte wist van die hennepkwekerij, maar deze situatie in stand heeft gelaten. Het Hof heeft op basis van deze vaststellingen bewezenverklaard dat de verdachte aan [medeverdachte] opzettelijk “gelegenheid heeft verschaft” tot het telen van hennep. Dat oordeel is daarmee echter niet toereikend gemotiveerd. Het Hof heeft immers geen omstandigheden vastgesteld die erop duiden dat actieve gedragingen van de verdachte gelegenheid verschaften tot de hennepteelt door [medeverdachte] in de woning. De enkele, niet nader geconcretiseerde overweging van het Hof dat de verdachte de ruimtes aan [medeverdachte] ter beschikking heeft gesteld, maakt dat niet anders, in aanmerking genomen dat zij met [medeverdachte] hoofdbewoner en mede-eigenaar van de gezamenlijke woning was zodat [medeverdachte] kennelijk die ruimtes reeds ter beschikking had. Daarbij komt dat ook bekendheid met het telen van hennep door [medeverdachte], anders dan het Hof met de verwijzing naar het in stand laten van de situatie kennelijk voor ogen stond, niet zonder meer voldoende is voor het doen ontstaan van een rechtsplicht voor de verdachte tot het beletten of (doen) beëindigen daarvan.”

Lees meer >


Onderverhuur woning aan vriend levert nog geen medeplichtigheid hennepteelt op

Geplaatst op: 17 februari 2021
In HR 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:964: ging het om de vraag of de onderverhuurder als medeplichtige strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden voor een in de verhuurde woning aangetroffen hennepkwekerij. De onderverhuurder gaf aan van niets te hebben geweten en later de huurder erop aan te hebben gesproken en hem te hebben gesommeerd de kwekerij op te ruimen. 

Lees meer >


Afwijkende berekening biologische hennepteelt / hennepkwekerij

Geplaatst op: 22 augustus 2018

Voor de berekening van de ontnemingsvordering bij biologische hennepteelt biedt het BOOM-rapport geen grondslag voor realistische schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Een ontnemingsvordering vereist een zorgvuldige en transparante grondslag en daarvan is geen sprake. De berekening van het OM op basis van het BOOM-rapport  geeft blijk van het aantal oogsten zelfs een volledige miskenning van natuurwetten en basale kennis van de hennepteelt. Het telen van hennep in een kas die middels petroleumkachels wordt verwarmd, maakt niet dat er sprake is van ‘binnenteelt’ waarbij meer dan één keer per jaar geoogst kan worden. Daarvoor is vereist dat er gebruik wordt gemaakt van assimilatielampen, verduistering en/of tijdschakeling, en daarvan was hier in het geheel geen sprake. Derhalve kan óók voor wat betreft de hennepplanten die in de kas stonden slechts worden uitgegaan van 1 oogst per jaar. Die oogst was echter mislukt door spint, waardoor de ontnemingsvordering is afgewezen (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 augustus 2018,  ECLI:NL:GHARL:2018:7479).

Lees meer >


Onschuldpresumptie bij navorderingsaanslag belastingdienst

Geplaatst op: 16 augustus 2018

Wanneer u als verdachte in de strafzaak (gedeeltelijk) wordt vrijgesproken en de ontnemingsvordering wordt afgewezen, biedt dat ook weer goede mogelijkheden om onder de navorderingsaanslag van de Belastingdienst uit te komen. Dit volgt o.a. uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 7 augustus 2018,  ECLI:NL:RBGEL:2018:2986. In die zaak werd een beroep gedaan op de onschuldpresumptie als bedoeld in het arrest Melo Tadeu van het EHRM van 23 oktober 2014 (zoals uitgelegd in Hoge Raad 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:958). Omdat de Belastingdienst niet op een andere manier aannemelijk kon maken dat belanghebbende inkomsten heeft gehad uit hennepteelt is het beroep gegrond verklaard.

Lees meer >


MMA-melding + zoemend geluid is voldoende voor huiszoeking ogv art. 9 Opiumwet

Geplaatst op: 25 maart 2018

Een MMA-melding en het bij nader onderzoek horen van een zoemend geluid blijkt toch voldoende voor een huiszoeking op grond van artikel 9 Opiumwet, op zoek naar de aanwezigheid van een hennepkwekerij.

Lees meer >


Woning op naam pakken is onvoldoende voor medeplichtigheid hennepteelt

Geplaatst op: 20 december 2017

Het op naam pakken van een woning (via bijv. een huurovereenkomst) is op zichzelf genomen onvoldoende om te komen tot medeplichtigheid voor hennepteelt. Voor medeplichtigheid aan hennepteelt is namelijk dubbel opzet vereist. Het hof had de verdachte veroordeeld omdat hij zich ervan had moeten vergewissen dat er in het betreffende pand (bijvoorbeeld in de kelder) geen strafbare feiten zouden worden gepleegd en de verdachte dat had nagelaten, maar dit is volgens de Hoge Raad onvoldoende voor het aannemen van voorwaardelijk opzet (HR 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:226).

Lees meer >


Ter beschikking stellen woning is hooguit medeplichtigheid en geen medeplegen telen hennep

Geplaatst op: 14 oktober 2017

Het ter beschikking stellen van een woning, is meer een handeling die als medeplichtigheid bij het telen van hennep kan worden aangemerkt, dan een handeling die als het medeplegen van dat telen van hennep moet worden beschouwd. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in HR 28 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:336

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden