Verdeling ontnemingsvordering bij meerdere verdachten

De ontnemingsmaatregel strekt ertoe dat de veroordeelde het voordeel wordt ontnomen dat hij zelf daadwerkelijk wederrechtelijk heeft verkregen. Dit brengt mee dat - als er meerdere daders zijn - de ontnemingsrechter zal moeten onderzoeken aan wie het voordeel feitelijk ten goede is gekomen en in welke verhouding. Dit is vaste rechtspraak.(HR 7 december 2004, LJN: AQ8491, NJ 2006, 63; HR 10 oktober 2006, LJN: AY7386 en HR 16 maart 2010, LJN: BK6947). Hebben anderen meegedeeld in de opbrengst, dan moet de ontnemingsvordering overeenkomstig die verdeling worden toegewezen.
Redengevend daarvoor kunnen zijn de rol die de onderscheiden daders hebben vervuld en het aantreffen van het voordeel bij één of meer van hen. Indien mogelijk, moet de ontnemingsrechter het ontnemingsbedrag (dus) per dader berekenen. Bieden de omstandigheden van het geval daarvoor echter onvoldoende aanknopingspunten, dan kan de ontnemingsrechter het wederrechtelijk verkregen voordeel pondspondsgewijze toerekenen.

Hoofdelijkheid

Per 1 juli 2011 is de wet "Verruiming mogelijkheden voordeelsontneming" in werking getreden waarbij ook de hoofdelijke verdeling is ingevoerd. Sedertdien luidt artikel 36e lid 7 Sr als volgt:

"Bij het vaststellen van het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel op grond van het eerste en tweede lid ter zake van strafbare feiten die door twee of meer personen zijn gepleegd, kan de rechter bepalen dat deze hoofdelijk dan wel voor een door hem te bepalen deel aansprakelijk zijn voor de gezamenlijke betalingsverplichting."

Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iedere verdachte verplicht is het volledige bedrag te betalen, waarbij wel geldt dat wanneer een andere verdachte al een gedeelte van het bedrag heeft betaald, dit bedrag in mindering wordt gebracht op het openstaande bedrag; des de een betalende, is de ander gekweten.

Voor de verdachte is de hoofdelijke aansprakelijkheid wel erg belastend, nu dit in de praktijk kan betekenen dat de verdachte meer moet betalen dan zijn werkelijke voordeel heeft bedragen, waarbij hij bovendien het risico loopt dat daarbij ook jegens hem lijfsdwang wordt toegepast. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden