Verweer en beoordelingskader spoedeisende bestuursdwang na hennepkwekerij

Bij spoedeisende bestuursdwang gaat het om een onmiddellijk ingrijpen door de gemeente bij een gevaarlijke situatie. Bij een hennepkwekerij gaat het om het gevaar dat door de (elektriciteitsvoorziening van de) hennepkwekerij brandgevaar zou kunnen ontstaan. 

Wet- en regelgeving spoedeisende bestuursdwang hennepkwekerij

De spoedeisende bestuursdwang bij hennepkwekerijen is geregeld in de volgende wet- en regelgeving.

Woningwet
Artikel 1b lid 2 van de Woningwet verbiedt om een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan het Bouwbesluit.
Artikel 7b lid 2 sub a van de Woningwet verbiedt om een bouwwerk te gebruiken of te laten gebruiken anders dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening.

Bouwbesluit
Artikel 2.5.2 en 2.5.5 van het Bouwbesluit bepalen, dat een bestaand bouwwerk een veilige voorziening voor elektriciteit moet hebben, die voldoet aan de daarop betrekking hebbende NEN-normen.

Bouwverordening
In artikel 5.4.1 van de Bouwverordening is vastgelegd dat het normaal onderhoud van een bouwonderhoud zodanig dient te geschieden dat het bouwwerk zich in een zindelijke staat bevindt. 

Artikel 6.4.1 van de Bouwverordening luidt: "onverminderd het bepaalde in of krachtens de artikelen 6.1.1 tot en met 6.3.2 is het verboden in, op, of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

a.     Op voor de omgeving hinderlijk of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;
b.     Brandgevaar wordt veroorzaakt;
c.     Het vluchten wordt belemmerd.

 Artikel 7.3.2 van de Bouwverordening bepaalt dat het verboden is in, op of aan een bouwwerk of een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

 a.     Overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of het terrein;
b.     Op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trillingen, elektrische trillingen daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein;
c.     Instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Op basis van artikel 2.9.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor;

 a.     Brandgevaar wordt veroorzaakt;
b.     Melding van, alarmering bij de bestrijding van brand wordt belemmerd;
c.     Het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd;
d.     Het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.

Algemene Wet Bestuursrecht – Gemeentewet
Artikel 125 Gemeentewet jo. de artikelen 5:21 ev. Awb maakt het mogelijk om bestuursdwang toe te passen, wanneer een wettelijk voorschrift wordt overtreden. Artikel 5:31 Awb geeft de bevoegdheid tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang, dat wil zeggen zonder de overtreder vooraf te horen en zonder een begunstigingstermijn te stellen en door het besluit pas na de daadwerkelijke toepassing op schrift te stellen.

Op grond van het bepaalde in artikel 5:25 Awb geschiedt de toepassing van bestuursdwang op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te komen. In artikel 4:86 Awb wordt vervolgens bepaald dat de verplichting tot betaling van een geldsom bij beschikking wordt vastgesteld.

Bezwaarschrift indienen

Tegen het besluit van de gemeente bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een bezwaarschrift in te dienen. In het bezwaarschrift kan verweer worden gevoerd tegen de spoedeisendheid van de toegepaste bestuursdwang (bijv. dat de situatie niet zo gevaarlijk was als dat wordt beweerd) en dat het gebouw wel voldeed aan de vereisten in het Bouwbesluit de Bouwverordening en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

Een andere grond zou kunnen zijn dat niet u als overtreder moet worden aangemerkt, maar de daadwerkelijke persoon aan wie het pand, of althans de bovenverdieping, was onderverhuurd.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden