Beëindiging huurovereenkomst; ontruiming huurwoning bij hennepkwekerij

Na ontdekking van een hennepkwekerij in een huurwoning volgt bijna altijd beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning. De woningbouwvereniging zal een procedure starten bij de kantonrechter om dit te bewerkstelligen.

Grondslagen beëindiging huurovereenkomst

De verhuurder kan op verschillende gronden ontbinding van de huurovereenkomst vorderen:

  1. Handelen in strijd met goed huurderschap (art. 7:213 BW)
  2. Handelen in strijd met het bestemmingsvereiste van de woning (art. 7:214 BW)
  3. Handelen in strijd met nader uitgewerkte huurdersverplichtingen in de algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst (meestal een clausule met een uitdrukkelijk verbod om hennep te telen in de woning)
  4. Ontbinding huurovereenkomst op grond van een gerechtvaardigde tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst (art. 6:265 lid 1 BW)

Zwarte lijst

Het beleid van veel woningbouwverenigingen is tegenwoordig dat de huurder, na ontbinding van de huurovereenkomst, op een zwarte lijst wordt geplaatst, waardoor het voor hem niet meer mogelijk is om gedurende twee jaren een nieuwe huurwoning te krijgen. Door de rechtbank Breda is op 20 april 2011 (LJN: BQ2792) geoordeeld dat dit beleid is toegestaan. De rechtbank achtte deze gang van zaken niet onredelijk.

Toch lukt het onze advocaten soms nog om deze plaatsing op de zwarte lijst te voorkomen. Juist omdat verhuurders geen zin hebben een in lange juridische procedure, zijn ze soms bereid in ruil voor instemming met huurbeëindiging (met wederzijds goedvinden), af te zien van een plaatsing op een zwarte lijst. Deze afspraken dienen dan wel te worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Verweer voeren

In alle eerlijkheid moeten wij melden dat het aantal zaken waarbij met succes de beëindiging van de huurovereenkomst is aangevochten zeer gering is. Slechts zelden wordt u in het gelijk gesteld. Het algemene uitgangspunt is dat een hennepkwekerij in een huurwoning voldoende reden is om de huurovereenkomst te beëindigen. Toch kan het onder omstandigheden verstandig zijn om de beoogde ontruiming aan te vechten, bijvoorbeeld in het geval dat u nog meer tijd nodig hebt om elders woonruimte te vinden. Een advocaat kan in dat kader ook bemiddelen om zo te voorkomen dat u meteen op straat komt te staan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden