Verschillend beleid gemeenten bij sluiting woning 13b Opiumwet

Geplaatst op: 17 juni 2016

Door de bevoegdheid tot het sluiten van woningen bij de burgemeesters neer te leggen, kunnen  verschillen ontstaan tussen gemeenten. Uit het stappenplan voor gemeenten bij artikel 13b Opiumwet blijkt dat doorgaans eerst dient te worden gewaarschuwd alvorens een woning wordt gesloten. Dit is in lijn met de memorie van toelichting ( Kamerstukken II 2005/06, 30515, nr. 3 ).
Een woningsluiting dient immers aan de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets te voldoen. Gemeenten stellen elk eigen beleidsregels op met betrekking tot deze sluitingen. Tussen deze beleidsregels bestaan grote verschillen. In de ene gemeente wordt eerst een last onder dwangsom opgelegd, waarna deze wordt verbeurd. Als dan nogmaals een overtreding van de Opiumwet plaatsvindt in die woning, dan zal deze pas worden gesloten. In andere gemeenten kan het zo zijn dat bij enkele constatering van softdrugs een woning onmiddellijk wordt gesloten26. Ook zijn er gemeenten die bij constatering van harddrugs onmiddellijk sluiten, maar bij constatering van softdrugs eerst waarschuwen.

Lees meer >


Sluiting woning in strijd met art. 8 EVRM

Geplaatst op: 18 februari 2016

Sluiting van de woning vanwege het aantreffen van een hennepkwekerij kan onder omstandigheden een schending opleveren van artikel 8 EVRM (het recht op de persoonlijke levenssfeer). Dit volgt uit verschillende arresten van het EHRM.

  • EHRM 27 mei 2004, nr. 66746/01 (Connor tegen UK)
  • EHRM 13 mei 2008, nr. 19009 (McCann tegen UK)

Een enkel beroep op artikel 8 EVRM zal in de praktijk nauwelijks effect hebben, maar dit verweer heeft wel kans van slagen wanneer tevens door de advocaat wordt gewezen op de onevenredig zware gevolgen voor de betrokkene(n).

Lees meer >


Artikel 13b Opiumwet is wel bedoeld voor huisuitzetting wegens hennepkwekerij

Geplaatst op: 06 april 2014

Op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet, is de burgemeester bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Dit betekent dat de burgemeester de bewoner van een woning tijdelijk zijn huis uit zou mogen uitzetten wanneer vanuit die woning drugs wordt verkocht of verstrekt, dan wel daartoe aanwezig is. In de rechtspraak ontstond vervolgens een discussie of  dit artikel wel is bedoeld voor een huisuitzetting na het aantreffen van een hennepkwekerij. De hoogste rechter bij het bestuursrecht, afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft nu bepaald dat dat wel het geval is.

Lees meer >


Gevolgen van sluiting woning ogv artikel 13b Opiumwet voor de inwonende zoon te ernstig

Geplaatst op: 04 april 2014

Weliswaar ging het niet om een hennepkwekerij, maar toch is deze zaak van belang om een sluiting van een woning door de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet te voorkomen. In de woning was meer dan 3 kilogram heroïne aangetroffen. Daarop had de burgemeester besloten tot sluiting van de woning. De rechter vond dat echter niet kunnen omdat in die woning ook een 17-jarige schoolgaande zoon woonde, hetgeen een kwetsbare leeftijd is. De rechter overwoog dat het aannemelijk is dat de sluiting van de woning de stabiliteit van het gezin van verzoekster met haar minderjarige zoon zal verstoren en daarmee een ontwrichtende werking heeft, waardoor de burgemeester in redelijkheid niet tot woningsluiting heeft mogen overgaan, maar had moeten volstaan met het geven van een waarschuwing (Rechtbank Rotterdam, 17 februari 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:1089).

Lees meer >


Sluiting koopwoning na hennepkwekerij 42 hennepplanten niet toegestaan

Geplaatst op: 04 april 2014

Bij het aantreffen van een hennepkwekerij in een koopwoning, kan de burgemeester besluiten om de woning te sluiten. In deze zaak ging het om een koopwoning,alwaar op 6 januari 2014 een doorzoeking had plaatsgevonden in verband met een vermoeden van overtreding van de Opiumwet. Bij de doorzoeking zijn 42 hennepplanten aangetroffen en meerdere goederen voor het kweken van hennep, zoals combilampen, een koolstoffilter en tijdschakelaars. De burgemeester heeft naar aanleiding hiervan de sluiting van de woning van verzoeker gedurende drie maanden als last onder bestuursdwang opgelegd. De rechter was het hier niet mee eens, en schorste deze beslissing van de burgemeester, nu de gemeente de risico’s voor de omgeving niet aannemelijk had gemaakt en geen afdoende belangenafweging gemaakt.

Lees meer >


Scriptie bestuursrechtelijke hennepruiming

Geplaatst op: 08 maart 2014

Bij een bestuursrechtelijke hennepruiming kan de overheid een inmenging plegen in de mensenrechten van de betrokkenen. Het is de vraag of een dergelijke inmenging wel gerechtvaardigd is. Op grond van de jurisprudentie van het EHRM moet een inmenging worden getoetst aan drie voorwaarden: het vereiste van een wettelijke grondslag (‘law’-vereiste), of voldaan is aan één van de doelcriteria en of de inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving (‘necessity’-toets). Deze laatste toets betreft met name de proportionaliteit van de maatregel en vraagt een belangenafweging in het concrete geval. In deze scriptie zijn in verband met de omvang van het onderzoek niet alle aspecten van de bestuursrechtelijke hennepruiming onderzocht.

Lees meer >


Sluiting huis vanwege hennepkwekerij niet toegestaan ogv artikel 13b Opiumwet

Geplaatst op: 08 maart 2014

Artikel 13b van de Opiumwet regelt de bevoegdheid van de burgemeester om een woning of lokaal te sluiten in verband met het verkopen, afleveren, verstrekken of aanwezig hebben van een stof die op lijst I of II van de Opiumwet staat. Het telen van hennep wordt niet met zoveel worden genoemd in artikel 13b Opiumwet, zodat er vanuit moet worden gegaan dat het artikel geen basis biedt voor sluiting van een huis. Dit volgt ook uit een tweetal uitspraken van de rechtbank Haarlem.

Rechtbank Haarlem, 29 juni 2012, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY5940


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden