Eerdere oogsten bij hennepkwekerij

Van wederrechtelijk verkregen voordeel kan pas sprake zijn wanneer door politie en justitie kan worden vastgesteld dat er eerder is geoogst. Dit kan worden vastgesteld op basis van de verklaring van de verdachte zelf, op basis van anonieme meldingen en verklaringen van derden, en op basis van de in het pand aangetroffen vervuiling en eventueel hennepafval.

Verklaring verdachte

Wanneer bij u in de woning of in een pand een hennepkwekerij wordt aangetroffen, zult u direct worden aangehouden. U wordt overgebracht naar een politiebureau voor het afleggen van een verklaring. Over het algemeen duurt het voorarrest niet erg lang. U kunt voor maximaal 3 dagen in verzekering worden gesteld, maar vaak bent u al eerder vrij. Tijdens uw verblijf op het politiebureau zult u worden verhoord. De verklaring die u daar aflegt, zal mede bepalend zijn voor de uitkomst van de strafzaak en de vraag of de rechter later een ontnemingsmaatregel aan u oplegt, en het bedrag van de ontnemingsvordering. Het is erg belangrijk dat u voor uw verhoor overleg hebt met een gespecialiseerde hennepadvocaat, die u kan adviseren wat u wel en niet kunt verklaren. Dat kan u al gauw enkele duizenden euro's schelen.

Essentieel is dat uw verklaring geloofwaardig en aannemelijk is. Wanneer u een ongeloofwaardige verklaring aflegt, zal de rechter deze terzijde leggen, en afgaan op de door de politie geconstateerde gegevens en de door hen gemaakte berekeningen. Een geloofwaardige en aannemelijke verklaring moet als startdatum van de hennepkwekerij in ieder geval passen binnen de grootte van de planten bij de inval en passen binnen eventuele hierna genoemde indicatoren.

Anonieme verklaringen en verklaringen van derden

Niet alleen uw verklaring, maar ook verklaringen van anderen kunnen leiden tot de vaststelling van eerdere oogsten. Vaak wordt een hennepkwekerij ontdekt naar aanleiding van anonieme meldingen. Op basis van deze anonieme verklaringen kan al enige indicatie worden verkregen van de periode dat de hennepkwekerij heeft bestaan. Wanneer bijvoorbeeld de eerste meldingen zijn gedaan in april en mei 2010, en de kwekerij wordt later ontdekt in december 2010, gaat de politie in hun berekeningen vaak uit als startdatum in april 2010, toen de eerste meldingen kwamen. Anonieme meldingen zijn over het algemeen echter onvoldoende om de periode van de hennepteelt juist vast te stellen, zeker wanneer de meldingen niet voldoende concreet zijn. Vaak is er meer bewijs nodig. Wanneer ook anderen zijn aangehouden, zullen zij ook worden verhoord. Ook aan hen zal worden gevraagd sinds wanneer de hennepkwekerij heeft bestaan. Het is belangrijk dat iedereen gelijkluidend verklaard.

Eerdere vaststelling van de politie 

De politie zal niet snel enkele op basis van anonieme meldingen een woning binnenvallen op zoek naar een hennepkwekerij. De werkwijze is tegenwoordig dat ze eerst zelf proberen vast te stellen of er sprake is van een hennepkwekerij. Deze "vaststelling" kan op verschillende manieren plaatsvinden:
 • Met behulp van warmtebeeldcamera; de politie zal via een warmtebeeldcamera proberen vast te stellen dat er sprake is van een verhoogde warmteconcentratie ten opzichte van de omliggende woningen.
 • Via warmtebeeldcamera tijdens helikoptervlucht; steeds vaker probeert de politie via warmtebeeldcamera's in helikopters vast te stellen bij welke woningen een verhoogde warmteconcentratie is te meten. 
 • Ontbreken van sneeuw op de daken; in de winterperiode kan de verhoogde warmteconcentratie worden vastgesteld door de enkele vaststelling van het ontbreken van sneeuw op de daken
 • Verhoogde energieafname; vaak kan de aanwezigheid van een hennepkwekerij ook worden vastgesteld door de verhoogde energieafname bij een blokmeting. Een blokmeting is een meting van de energieafname van een huizenblok. Als verweer hiertegen kan worden geprobeerd om aannemelijk te maken dat er in hetzelfde blok ook andere hennepkwekerijen zaten.
Al deze omstandigheden leveren een aanwijzing op voor de aanwezigheid van een hennepkwekerij op het tijdstip van constatering. Dit kan straks voor het bewijs worden gebruikt ter vaststelling van een eerdere oogst in combinatie met de ouderdom van de planten bij de inval. Om een voorbeeld te geven: wanneer bij de inval jonge plantjes van een week of 3 worden aangetroffen, terwijl 6 weken geleden via een warmtebeeldcamera een verhoogde warmteconcentratie is vastgesteld levert dit een belangrijk aanwijzing op dat er een eerdere oogst heeft plaatsgevonden. Dit zal alleen niet voor het bewijs worden meegenomen, wanneer er een andere aannemelijke verklaring wordt gegeven voor de verhoogde warmteconcentratie.

Mate van vervuiling en hennepafval

In de meeste gevallen wordt een eerdere oogst aangenomen op grond van de mate van vervuiling en de eventuele aanwezigheid van hennepafval. Hier zijn de volgende indicatoren van belang:
 • Aanwezigheid van hennepafval in zakken; dit vormt een duidelijke aanwijzing voor een eerdere oogst. Hennepafval duidt altijd op een eerdere oogst. Niemand zal zo maar zakken met hennepafval aannemen
 • Aanwezigheid van afgevallen takjes en hennepbladeren; afhankelijk van de hoeveelheid die wordt aangetroffen en de ouderdom kunnen hennepresten zoals takjes en hennepbladeren een aanwijzing opleveren voor een eerdere oogst
 • Aanwezigheid van stof op de kappen; stof op de kappen van de lampen en op de andere onderdelen kan worden veroorzaakt door het teeltproces en toont aan dat de kwekerij er langer staat
 • Kalkafzetting op de potten; Ook kalkafzetting op de potten als gevolg van contact met water zou een aanwijzing kunnen opleveren voor een eerdere oogst
 • Kalkafzetting op gebruikt afdekzeil dat elders wordt aangetroffen; Zeker als er ergens een gebruikt afdekzeil met afdrukken van wordt van potten wordt gevonden, levert dit een belangrijke aanwijzing op voor een eerdere oogst
 • Verontreiniging in de filters; Wanneer filters verontreinigd zijn, wordt vaak aangenomen dat dit is veroorzaakt door eerdere oogsten
 • Algengroei in de bewateringstonnen; aanwezigheid van algen in de bewateringstonnen kan duiden op de langere aanwezigheid van die tonnen en levert een vermoeden van een eerdere oogst op.
 • Gebruikte hennepschaartjes e.d.: Gebruikte hennepschaartjes met hennepresten bewijzen volgens justitie dat deze zijn gebruikt voor een eerdere oogst.
 • Gebruikte flacons voor voedingsmiddelen; op basis van vaste gebruikshoeveelheden bij een bepaalde hoeveelheid planten kan worden berekend of op basis van de aangetroffen lege of gedeeltelijk gebruikte flacons er eerdere oogsten hebben plaatsgevonden
> Uitgebreid overzicht indicatoren eerdere oogst Tegen sommige indicatoren kan goed verweer worden gevoerd. In veel gevallen verklaren verdachten dat de gebruikte materialen tweedehands zijn verkregen waardoor nog enige vervuiling aanwezig was. Ook het aantreffen van wat losse blaadjes hoeft niet per definitie te betekenen dat er een eerdere oogst is geweest. Hennepblaadjes kunnen ook per ongeluk meegekomen zijn bij de tweedehands installatie of de blaadjes kunnen zijn afgevallen van de planten die door de politie zijn aangetroffen (afhankelijk van de grootte van de planten en de grootte van de blaadjes).
Bij de gebruikte flacons kan mogelijk als verweer worden gevoerd dat deze gebruikt zijn voor de planten die door de politie zijn aangetroffen, en ook de overige vervuiling kan daar soms aan worden toegeschreven. De omstandigheden van het geval zijn hierbij doorslaggevend. > Meer informatie verweren tegen indicatoren eerdere oogst
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden