Wanneer medeplichtiging en medeplegen bij hennepkwekerij

Geplaatst op: 13 juni 2021

De Hoge Raad heeft in 2019[1] een belangrijke uitspraak gedaan over medeplichtigheid aan hennepteelt. De Hoge Raad heeft bepaald dat een partner niet zonder meer medeplichtig is aan hennepteelt in de eigen woning, ook als die partner niet ingrijpt. Dit was een bijzondere uitspraak voor de praktijk, nu het risico tot op heden erg groot was dat een partner en overige huisgenoten, indien zij wisten van de aanwezigheid van een hennepkwekerij in de woning, veroordeeld werden voor medeplichtigheid aan hennepteelt.

Medeplichtigheid kan zowel bestaan uit een actief optreden als uit een nalaten, de passieve vorm van medeplichtigheid. Uit het arrest blijkt dat het enkel ter beschikking stellen van een ruimte onvoldoende is voor medeplichtigheid. Voor actieve medeplichtigheid moet er namelijk sprake zijn van omstandigheden die erop duiden dat actieve gedragingen van verdachte gelegenheid verschaften tot hennepteelt. Daarnaast is het enkel bekend zijn met de hennepkwekerij niet voldoende voor het doen ontstaan van een rechtsplicht voor verdachte tot het beletten of (doen) beëindigen van de hennepkwekerij (passieve medeplichtigheid).  Hieronder worden verschillende zaken uiteengezet waarbij de vraag beantwoord moest worden of er sprake is van medeplichtigheid aan hennepteelt. Hierdoor zal duidelijk worden onder welke omstandigheden medeplichtigheid aan hennepteelt kan worden aangenomen.

Lees meer >


Partner niet zonder meer medeplichtig aan hennepkwekerij

Geplaatst op: 17 februari 2021

In HR 19 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1812 heeft de Hoge Raad bepaald dat een partner niet zonder meer medeplichtig is aan hennepteelt in de eigen woning, ook als die partner niet ingrijpt. De Hoge Raad overwoog het volgende:

“Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte samen met de medeverdachte [medeverdachte] als hoofdbewoner en mede-eigenaar van de gezamenlijke woning aan de [a-straat 1] te [plaats] de beschikking had over dat pand, [medeverdachte] betrokken was bij een hennepkwekerij die was gevestigd in twee ruimtes in de woning waar hij de daar gekweekte planten verzorgde en de verdachte wist van die hennepkwekerij, maar deze situatie in stand heeft gelaten. Het Hof heeft op basis van deze vaststellingen bewezenverklaard dat de verdachte aan [medeverdachte] opzettelijk “gelegenheid heeft verschaft” tot het telen van hennep. Dat oordeel is daarmee echter niet toereikend gemotiveerd. Het Hof heeft immers geen omstandigheden vastgesteld die erop duiden dat actieve gedragingen van de verdachte gelegenheid verschaften tot de hennepteelt door [medeverdachte] in de woning. De enkele, niet nader geconcretiseerde overweging van het Hof dat de verdachte de ruimtes aan [medeverdachte] ter beschikking heeft gesteld, maakt dat niet anders, in aanmerking genomen dat zij met [medeverdachte] hoofdbewoner en mede-eigenaar van de gezamenlijke woning was zodat [medeverdachte] kennelijk die ruimtes reeds ter beschikking had. Daarbij komt dat ook bekendheid met het telen van hennep door [medeverdachte], anders dan het Hof met de verwijzing naar het in stand laten van de situatie kennelijk voor ogen stond, niet zonder meer voldoende is voor het doen ontstaan van een rechtsplicht voor de verdachte tot het beletten of (doen) beëindigen daarvan.”

Lees meer >


Onderverhuur woning aan vriend levert nog geen medeplichtigheid hennepteelt op

Geplaatst op: 17 februari 2021
In HR 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:964: ging het om de vraag of de onderverhuurder als medeplichtige strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden voor een in de verhuurde woning aangetroffen hennepkwekerij. De onderverhuurder gaf aan van niets te hebben geweten en later de huurder erop aan te hebben gesproken en hem te hebben gesommeerd de kwekerij op te ruimen. 

Lees meer >


Woning op naam pakken is onvoldoende voor medeplichtigheid hennepteelt

Geplaatst op: 20 december 2017

Het op naam pakken van een woning (via bijv. een huurovereenkomst) is op zichzelf genomen onvoldoende om te komen tot medeplichtigheid voor hennepteelt. Voor medeplichtigheid aan hennepteelt is namelijk dubbel opzet vereist. Het hof had de verdachte veroordeeld omdat hij zich ervan had moeten vergewissen dat er in het betreffende pand (bijvoorbeeld in de kelder) geen strafbare feiten zouden worden gepleegd en de verdachte dat had nagelaten, maar dit is volgens de Hoge Raad onvoldoende voor het aannemen van voorwaardelijk opzet (HR 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:226).

Lees meer >


Ter beschikking stellen woning is hooguit medeplichtigheid en geen medeplegen telen hennep

Geplaatst op: 14 oktober 2017

Het ter beschikking stellen van een woning, is meer een handeling die als medeplichtigheid bij het telen van hennep kan worden aangemerkt, dan een handeling die als het medeplegen van dat telen van hennep moet worden beschouwd. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in HR 28 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:336

Lees meer >


Wetenschap hennepplantage in huis is onvoldoende voor medeplegen

Geplaatst op: 17 oktober 2016

Dat de verdachte wellicht wel de wetenschap had van een hennepplantage in huis, door de geur die zich in het huis bevond en zich hiervan niet heeft gedistantieerd, is onvoldoende om aan te kunnen nemen dat de verdachte opzet had op het telen dan wel het aanwezig hebben van hennep. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Limburg, 19 juli 2016, NbSr 2016, 189.

Lees meer >


Verhuur schuur aan onbekenden levert medeplichtigheid aan hennepteelt op

Geplaatst op: 05 september 2016

Door het verhuren van een schuur aan onbekenden maakt de verdachte zich schuldig aan medeplichtigheid aan hennepteelt. Het levert in ieder geval geen medeplegen op.

Lees meer >


Aanwezigheid in hennepkwekerij, maar rol onbekend; vrijspraak

Geplaatst op: 05 september 2016

Wanneer u wordt aangetroffen in of bij een hennepkwekerij, is met name de verklaring die u geeft over uw aanwezigheid aldaar bepalend voor de uitkomst van de zaak. Verklaart u dat u bij toeval daar was, zonder dat u betrokken bent geweest bij de hennepkwekerij, dan moet vrijspraak volgen voor zover het medeplegen als de medeplichtigheid aan een hennepkwekerij. Dit was ook zo in de uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26 juli 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3144.

Lees meer >


Opruimen planten zonder wetenschap hennepkwekerij

Geplaatst op: 05 september 2016

Het opruimen van een hennepkwekerij levert normaal gesproken ook betrokkenheid op in de zin van medeplegen van het opzettelijk bezit van hennep. Toch kun je hier onder omstandigheden ook onder uitkomen, mits je maar het juiste bij de politie verklaard. In de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, 27 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:5906 ging het om een verdachte die zijn broer had meegeholpen met het opruimen van afval, aarde en plantenresten, zonder dat hij wist dat het hier ging om afval dat van een hennepkwekerij afkomstig was. De politierechter sprak hem om die reden vrij van betrokkenheid bij de hennepkwekerij.

Lees meer >


Weten van hennepkwekerij in woning is onvoldoende voor medeplegen

Geplaatst op: 16 april 2016

Dat de verdachte wist dat de medeverdachte een hennepplantage exploiteerde in de woning waar zij verbleef en zij zich daar (…) niet van heeft gedistantieerd zijn onvoldoende om aan te nemen dat verdachte het opzettelijk aanwezig hebben van hennepplanten heeft medegepleegd (vlg. HR 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2861).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden