Strafbare handelingen bij hennepkwekerij

De strafbare handelingen hebben betrekking op het aanwezig hebben, het verhandelen, het telen, de productie en het grensoverschrijdende transport van softdrugs. Voor wat betreft het gaat om hennepkwekerijen zal het met name gaan om het aanwezig hebben van hennep en de productie van hennep; Het telen, bewerken, verwerken en aanwezig hebben van hennep zoals strafbaar gesteld in artikel 3, onder B, van de Opiumwet (OW).

Lijst II (hennepproducten > 30 gram)

De verboden handelingen met deze middelen vermeld op lijst II worden in artikel 3, onder B, OW omschreven. Voor wat betreft hennepkwekerijen zal het alleen gaan om deze laatste groep. Met name zal het gaan om:

  • Het telen van hennep
  • Het aanwezig hebben van hennep
  • Het knippen van hennep

Hennepteelt

Met hennepteelt wordt bedoeld het gehele illegale productieproces vanaf het laten groeien van hennepplanten of -stekken tot en met de verkoop en aflevering van het eindproduct (Kamerstukken II 1996/1997, 25 325 nr. 3).
De beleidsregels van het Openbaar Ministerie gaan uit van twee situaties: er is sprake van ofwel beroeps- of bedrijfsmatige teelt, ofwel geen beroeps- of bedrijfsmatige teelt.

Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien de verdachte volwassen is, geen prioriteit. Teelt door minderjarigen krijgt echter wel nog steeds een strafrechtelijke reactie. De prioriteit van het Openbaar Ministerie ligt bij de beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Bij de vaststelling van hetgeen beroeps- of bedrijfsmatige teelt is, spelen de volgende factoren een rol.

> Meer informatie hennepteelt

Aanwezig hebben

Uit vaste rechtspraak volgt dat aan het ten laste gelegde begrip "aanwezig hebben” niet een civielrechtelijke betekenis moet worden toegekend. Voor het aanwezig hebben in de zin van de Opiumwet is niet vereist dat sprake is van beschikkings- of beheersbevoegdheid, noch van enigerlei wetenschap van het aanwezig hebben. Wel moeten de in de Opiumwet verboden middelen zich in de machtssfeer van een verdachte hebben bevonden.

> Meer informatie aanwezig hebben hennep(planten)

Knippen

Het knippen van hennep valt gezien de memorie van toelichting gezien onder het bestanddeel hennepteelt. Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet in verband met de invoering van een verhoogde strafmaat voor beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt blijkt dat met hennepteelt wordt bedoeld: het gehele illegale productieproces vanaf het laten groeien van hennepplanten of -stekken tot en met de verkoop en aflevering van het eindproduct (Kamerstukken II 1996/1997, 25 325 nr. 3). 

> Meer informatie hennep knippen

 Voorbereidingshandelingen hennepkwekerij

Per 1 maart 2015 zijn ook de voorbereidingshandelingen bij hennepteelt strafbaar gesteld.

> Voorbereidingshandelingen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden