Straffen bezit hoeveelheid hennep

Het bezit van een hoeveelheid hennep, is strafbaar gesteld in artikel 3, onder C van de Opiumwet: het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid aanwezig te hebben.

Maximumstraffen

De maximumstraffen die hiervoor opgelegd kan worden, is te vinden in artikel 11 Opiumwet: (..)
2. Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3 onder B, C of D, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie
3.Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3, onder B, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie (..)
5.Indien een feit als bedoeld in het tweede of vierde lid, betrekking heeft op een grote hoeveelheid van een middel, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. Onder grote hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die meer bedraagt dan de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde hoeveelheid van een middel.
6.Het tweede lid is niet van toepassing, indien het feit betrekking heeft op een hoeveelheid van hennep of hasjiesj van ten hoogste 30 gram.

Voorarrest

Voorlopige hechtenis is in alle gevallen toegestaan bij bezit van een hoeveelheid hennep. Waar het gaat om beroeps- of bedrijfsmatige teelt of een grote hoeveelheid kan voorlopige hechtenis worden toegepast op grond van de maximum gevangenisstraf die meer dan 4 jaren bedraagt. In het geval als genoemd in lid 2 (niet bedrijfsmatige teelt; kleine hoeveelheid) kan ook voorlopige hechtenis plaatsvinden, nu dit feit expliciet in artikel 67 lid 1 onder c Sv. wordt genoemd.

In de praktijk zien we dat in de meeste gevallen het blijft bij het ophouden voor een verhoor (maximaal 6 uur). Bij een groter aantal hennepplanten of in zaken waar meer onderzoek nodig is (bijv. naar medeverdachten) kan de verdachte in verzekering worden gesteld voor maximaal 3 dagen. Slechts in de zeer grote strafzaken, volgt voorgeleiding bij de rechter-commissaris en voorlopige hechtenis. 

 > Meer informatie traject voorarrest

Taakstrafverbod

In artikel 22b Sr. is een taakstrafverbod opgenomen. Het bezit van hennep wordt hier niet speciaal als feit genoemd waarvoor bij een eerste overtreding al een taakstrafverbod geldt. Wel is het zo dat er taakstraf niet mag worden opgelegd wanneer de verdachte in de vijf jaar voorafgaande aan het door hem begane feit ook s veroordeeld tot een taakstraf, en dat hij die taakstraf al heeft verricht, of dat de taakstraf is omgezet naar vervangende hechtenis wegens het niet tijdig verrichten ervan. In dat geval is het wel mogelijk  om de taakstraf in dat geval te combineren met een hele korte onvoorwaardelijke gevangenisstraf (bijv. 1 dag) of een geldboete, al dan niet in voorwaardelijke zin, op te leggen in plaats van een taakstraf.

Geen oriëntatiepunten LOVS bij bezit hennep

Waar de oriëntatiepunten van het LOVS wel de straffen weergeven voor het telen van hennep, waarbij de straftoemeting is afgestemd op het aantal planten, bieden de oriëntatiepunten vreemd genoeg geen basis voor het bezit van een hoeveelheid hennep

Straffen in de praktijk: richtlijnen Openbaar Ministerie

De richtlijnen die het Openbaar Ministerie hanteert bieden wel een basis voor de straftoemeting. Het Openbaar Ministerie gaat uit van de volgende straffen:

- Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 500 gram 1/2 x 0,082 punten per gram  
- Schijf 2: het gedeelte tussen 500 en 1000 gram 1/2 x 0,109 punten per gram  
- Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg 1/2 x 0,031 punten per gram (DV)
- Schijf 4: het gedeelte tussen 5 en 25 kg 1/2 x 0,012 punten per gram (DV)
- Schijf 5: het gedeelte boven 25 kg 1/2 x 0,004 punten per gram (DV)
  (DV) + dagvaarden

Hierbij staat 1 punt gelijk aan 1 dag gevangenisstraf, 2 uren werkstraf en € 58,00 geldboete. 

Verder gelden nog delictspecifieke factoren:

  • Wanneer er sprake is van medeplegen met anderen, geldt een strafverhoging van 25%
  • Bij medeplichtigheid gaat er 33% van de straf af
  • Bij een poging tot hennepteelt gaat er ook 33% van de straf af. Een poging tot hennepteelt komt in de praktijk echter nauwelijks voor. Meestal is er in die situatie te weinig bewijs, zodat vrijspraak of sepot volgt.
  • Bij recidive binnen 5 jaar na de laatste veroordeling geldt een strafverhoging van 50%. Bij meermalen recidive geldt een verhoging met 100%

Nat - droog

Het is belangrijk dat goed wordt bekeken of de hoeveelheid hennep die in beslag is genomen nat of droog was. Natte hennep is immers een stuk zwaarder dan droge hennep, maar levert minder op, waardoor ook minder hoge straffen hiervoor moeten gelden. Als uitgangspunt kan worden genomen dat de natte hennep met 4/5 moet worden verminderd om tot de hoeveelheid droge hennep te komen.

> Meer informatie omrekenen natte hennep

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden